Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Akreditovaný program v rámci DVPP podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 a § 5 vyhlášky 317/2005 Sb.

Číslo akreditace MŠMT: 29195/2022-3-965


Období: únor - květen 2025 Místo: Dům kultury AKORD, Náměstí SNP 1, Ostrava - Zábřeh Cena: 13 500 Kč / Cena je osvobozena od DPH

Objednat

Komu je studium určeno

Funkční studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Absolvováním tohoto akreditovaného studia splní ředitel školy podmínku pro výkon funkce, jak ukládá § 5, odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. Povinnost absolvovat toto studium musí být splněna do 2 let od jmenování.

Toto studium lze rovněž doporučit zástupcům ředitele, vedoucím vychovatelům, dalším perspektivním pedagogickým pracovníkům a zástupcům zřizovatelů škol a školských zařízení.

Zobrazit reference

Termíny výuky

Výuka bude probíhat každých 14 dnů, a to od 8:30 hodin.

 

11. únor12. únor
25. únor26. únor
11. březen12. březen
25. březen26. březen
8. duben9. duben
22. duben23. duben
6. květen7. květen - závěrečné zkoušky

Místo konání

Moduly studia

Studium je v souladu se standarty MŠMT organizováno ve 4 modulech v rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé výuky a 20 hodin odborné stáže na vytypovaných školách.

Modul I. - Základy práva a jejich aplikace ve školství

Rozsah: 30 vyučovacích hodin

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA

Stručný obsah:
 • Základní právní předpisy, které upravují oblast školství
 • Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími  potřebami  a  vzdělávání  nadaných dětí, žáků  a studentů
 • Povinná školní docházka
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • Střední vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Rada a školská rada (§132 a 167 až 168 zákona č.561/2004 Sb.)
 • Správní řízení
 • Řešení stížností
 • Vztah ředitele a České školní inspekce
 • Kontrolní funkce ČŠI
 • Rejstřík škol a školských zařízení, matrika
 • Poskytování informací
 • Ochrana osobních údajů

Modul II. - Pracovní právo

Rozsah: 24 vyučovacích hodin

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA
Jiří VAŘEKA

Stručný obsah:
 • Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
 • Skončení pracovního poměru
 • Kolektivní smlouva
 • Cestovní náhrady a vysílání pracovníků na pracovní cesty
 • Popisy práce pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
 • Platové výměry zaměstnanců školy, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu
 • Zdravotní a sociální pojištění
 • BOZP, PO a CO na škole
 • Dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance
 • Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Pracovní podmínky mladistvých a žen, zejména těhotných
 • Odpovědnost za škodu z hlediska výkonu funkce, za škodu vzniklou žákům a za škodu způsobenou žáky (zákonné a možné pojištění za škodu…)
 • Základní hygienické předpisy
 • Systém školního stravování

Modul III. - Financování školy

Rozsah: 16 vyučovacích hodin

Lektor: Ing. Markéta CERMANOVÁ

Stručný obsah:
 • Finanční toky ve školství
 • Rozpočet školy
 • Hospodaření školní jídelny
 • Zúčtování nákladů a výnosů
 • Zásoby
 • Zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP
 • Žádosti o investiční nebo neinvestiční dotace
 • Zásady pro zadávání veřejných zakázek
 • Zásady hospodaření s majetkem státu i obce a pravidla účtování v tomto majetku
 • Zásady inventarizace majetku
 • Účetnictví – zásady pro oběh účetních dokladů
 • Základní pravidla jiné činnosti související s činností školy
 • Daně a daňová přiznání

Modul IV. - Organizace školy a pedagogického procesu

Rozsah: 30 vyučovacích hodin

Lektor: RNDr. Jitka KRAUSOVÁ
RNDr. Bohumil VÉVODA

Stručný obsah:
 • Schválené vzdělávací programy
 • Základní pedagogická dokumentace
 • Plány sestavované ředitelem školy
 • Organizační struktura školy
 • Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy
 • Evaluace školy, autoevaluace
 • Mechanismy ukončování stupně vzdělání (maturitní zkouška, závěrečná zkouška…)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání a úrazy dětí, žáků a studentů
 • Činnost výchovného poradce na škole
 • Soustava oborů vzdělání
 • Školství a čerpání prostředků z evropských fondů

Materiální zabezpečení

Každému z účastníků programu vzdělávání poskytneme studijní materiály (251 stránkový komplexní manuál), které zahrnují podrobný obsah jednotlivých modulů, se zaměřením na cílové kompetence vedoucích pracovníků.

Ukončení studia

Studium je v souladu s právním předpisem ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před odbornou komisí. Výstupem studia bude OSVĚDČENÍ vydané vzdělávací agenturou PARIS na základě akreditace MŠMT.

Další informace / Soubory ke stažení

Objednávka studia

Máte-li o studium zájem, zašlete prosím přihlášku e-mailem, poštou nebo prostřednictvím formuláře

do 31. 1. 2025 s tím, že pro zařazení posluchačů bude rozhodující termín poslání přihlášky.

Nechcete-li využít formulář, stáhněte si přihlášku ze seznamu výše.

Přihlášeným účastníkům zašleme zálohovou fakturu k zaplacení studia v únoru 2025 (konečnou fakturu zašleme po ukončení studia – tzn. v květnu 2025).

Poskytneme případně další informace zájemcům k obsahovému, metodickému a organizačnímu zajištění funkčního studia.


Partneři