Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření

Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření

Ing. Petr Sikora


Vydavatelství: PARIS - 2. vydání - 8/2019, 200 stran + CD Cena: 295Kč (+ manipulační náklady)

Objednat

Popis publikace

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn na sedm částí. Největší pozornost je věnována majetku jako takovému – jeho členění, financování, nakládání s ním včetně technického zhodnocení a oprav. Podrobně jsou vysvětleny povinnosti související s inventarizací. Publikace upozorňuje i na novou povinnost inventarizovat peněžní fondy a jmění. Podrobně je popsán způsob schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů příspěvkových organizací. Publikace se nevyhýbá ani sporným tématům jako je vymezení pojmu „stavba“ a ověřování peněžního krytí fondu investic. Autor také upozorňuje na časté chyby příspěvkových organizací, ať už je to při nakládání se svěřeným majetkem, anebo v souvislosti s pohledávkami. V textu uvádí modelové příklady z praxe (evidence majetku na školních zahradách, postup organizace během udržitelnosti dotovaného projektu).

Autor čerpal z mnohaletých zkušeností kontrolora a lektora vzdělávacích seminářů pro příspěvkové organizace i jejich zřizovatele.

Druhé vydání bylo aktualizováno v souvislosti s poslední novelou zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky. Jedná se zejména o změnu úpravy roční zprávy o výsledcích finančních kontrol a umožnění účasti externistů na schvalování veřejných příjmů a výdajů v organizacích, které nemají více než 5 zaměstnanců. Dále byla například doplněna a konkretizována kapitola o fondu kulturních a sociálních potřeb.

 

Z obsahu:

  • Legislativní rámec
  • Hospodaření školské příspěvkové organizace (hlavní, doplňková činnost, rozpočtová kázeň)
  • Tvorba a použití peněžních fondů
  • Majetek školské příspěvkové organizace (pohledávky, stavby, movitý majetek, problematické druhy majetku, technické zhodnocení a opravy, odpisování a odpisový plán, nakládání s majetkem)
  • Inventarizace majetku a závazků (druhy inventur, inventurní soupis, inventarizační zpráva)
  • Vnitřní kontrola (individuální příslib/žádanka, limitovaný příslib, personální problémy při schvalování příjmů a výdajů, vnitřní směrnice)
  • Externí kontrola (práva a povinnosti příspěvkových organizací během kontroly, příspěvková organizace v postavení příjemce dotace)

 

Součástí publikace je vložené CD, které obsahuje zejména doprovodné materiály k majetku, peněžním fondům, odkazy na důležitou metodiku a právní předpisy a dále také užitečné vzory písemností souvisejících s majetkem, schvalováním veřejných příjmů a výdajů a inventarizací (včetně vzoru zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic). Uvedené materiály byly rovněž aktualizovány a doplněny.

Dodatky publikace

Objednávka publikace

Pole označená * jsou povinná

Vyplňte v případě, že se liší od fakturační adresy.

Kontaktní osoba

Partneři