Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

PhDr. et Mgr. Jiří Valenta


Vydavatelství: PARIS, 1/2012, aktualizace 9/2014 Cena: 470Kč (+ manipulační náklady)

Publikace je vyprodána.

Popis publikace

Zákoník práce po rozsáhlé novele od 1. 1. 2012 zásadním způsobem změní řadu tradičních institutů pracovního práva. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně jako v minulosti lze totiž očekávat odlišnosti a výkladové problémy v aplikaci novelizovaného zákoníku práce, a to zejména s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení.

Publikace bude zaměřena mj. na tyto části zákoníku práce:

Individuální pracovní vztahy:

 • vznik pracovního poměru (změny v institutu zkušební doby, pracovní poměry na dobu určitou, jmenování ředitelů škol a dalších vedoucích pracovníků)
 • změny pracovního poměru (přidělení k jinému zaměstnavateli, pracovní cesty)
 • zánik pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení, odstupné, neplatné rozvázání pracovního poměru)
 • pracovní doba (rozvržení pracovní doby, práce přesčas, přestávky v práci a doba odpočinku)
 • překážky v práci
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • dovolená na zotavenou
 • pracovní podmínky (stravování, školení zaměstnanců)
 • náhrada škody v pracovněprávních vztazích (dohody o hmotné odpovědnosti, výše škody)
 • odměňování závislé práce (mzdové a platové předpisy, minimální mzda, smluvní plat, cílové odměny).

Kolektivní pracovní vztahy:

 • subjekty kolektivního pracovního práva
 • obsah kolektivních smluv a kolektivní vyjednávání
 • kolektivní smlouvy – specifika kolektivního vyjednávání v podmínkách škol a školských zařízení
 • vynutitelnost závazků z kolektivních smluv

Kromě zdůraznění aktuálních změn účinných od 1. 1. 2012 publikace samozřejmě obsahuje ucelený a systematický výklad všech částí zákoníku práce, a to bez ohledu na to, která z nich byla aktuálně novelizována.

Publikace obsahuje aktuální úplné znění zákoníku práce s přehlednou strukturou jeho jednotlivých částí. Kromě toho obsahuje CD s úplným zněním zákoníku práce po jeho novele, doplněné řadou užitečných vzorů dokumentů používaných v pracovněprávních vztazích.

Termín vydání publikace je začátek roku 2012. Předpokládáme, že tak bude publikace včas k dispozici všem školám a školským zařízením, aby mohlo vedení škol a školských zařízení připravit aplikaci změněných pracovněprávních vztahů téměř současně s nabytím účinnosti novely zákoníku práce.

Partneři