Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Ing. Zdeněk Nejezchleb


Vydavatelství: PARIS, 1/2022, brož., 256 stran, elektronické přílohy ke stažení na webových stránkách Cena: 450Kč (+ manipulační náklady)

Objednat

Popis publikace

      Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších účetních souvztažností v rámci každé jednotlivé kapitoly. K jednotlivým řešeným oblastem získáte v elektronické podobě další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.

      Naopak omezeny jsou výklady teorie (jednotlivých účetních metod, možných účetních variant apod.), které můžete najít v již dříve vydané knize „Účetnictví školských příspěvkových organizací“. Tyto dvě knihy se tak vhodným způsobem vzájemně doplňují.

 

Příklady v oblastech řešené v rámci publikace:

  • Dlouhodobý majetek

klasifikace majetku, účtování souborů, odpisy a zúčtovávání transferového podílu …

  • Zásoby

způsoby účtování, vedlejší náklad s pořízením zásob, bezúplatná nabytí, inventurní rozdíly …

  • Pohledávky, závazky, časové rozlišení

zálohy a jejich zúčtování včetně otázek DPH, přeúčtování služeb, dohadné položky, pravidla časového rozlišení ….

  • Transfery

přijaté transfery s vypořádáním a bez vypořádání, problematika investičních transferů, transfery spolufinancované ze zdrojů EU ….

  • Fondy

tvorba a čerpání FKSP, operace související s rezervním fondem a fondem investic ….

  • Finanční a majetkoprávní vztahy ke zřizovateli

jednotlivé typy příspěvků, předfinancování projektů EU, svěření majetku příspěvkové organizaci, odnětí ze správy …

  • Opravy nesprávností minulých let

varianty účtování provedených oprav, rozdíly oprav nesprávností a upřesnění dohadných položek …

  • Cizí měny v účetnictví příspěvkových organizací

položky podléhající kursovým přepočtům, ukázky použití běžných a pevných kursů ČNB…

Elektronické přílohy a ukázka z publikace jsou níže ke stažení.

Dodatky publikace

Ukázky z publikace

Objednávka publikace

Partneři