Nové datové schránky a jak s nimi zacházet. Vyhláška o spisové službě a novela archivního zákona ve školství.
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

12.6.2018K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Od 1. 7. 2017 obdržely školy nově od Ministerstva vnitra datovou schránku orgánů veřejné moci.

Vedení školy má tímto krokem povinnost datovou schránku používat.

Důležitou součástí obsahu semináře je vysvětlení toho, jak nakládat s dokumenty, které přicházejí do školy prostřednictvím ministerstvem nově zřízených datových schránek orgánů veřejné moci. Školy, které vedou spisovou službu v listinné podobě, by se měly seznámit s tím, jak mají správně evidovat a ukládat digitální dokumenty. Některé povinnosti, vyplývající při používání datové schránky orgánu veřejné moci, jsou novinkou i pro ty školy, které již datovou schránku dříve používaly.

Seminář je dále zaměřen na vysvětlení legislativy, která se zabývá spisovou službou, tedy běžného chodu administrativy v instituci či organizaci, se zaměřením na školské prostředí. Hlavní důraz bude kladen na archivní zákon č. 499/2004 Sb., který byl novelizován a pozměněn zákonem č. 56/2014 Sb., s platností od 7. 4. 2014, a na vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, která byla novelizována novou vyhláškou č. 283/2014 Sb., jež vešla v platnost 1. ledna 2015.

 

Seminář poskytne nové aktuální informace ke spisové službě zkušeným i začínajícím pracovníkům, kteří vedou jakoukoli agendu.

Obsah semináře:

  1. část
  • Úvod do problematiky a potřebná legislativa – zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, který byl pozměněn zákonem č. 56/2014 Sb., vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby č. 259/2012 Sb. a její novela č. 283/2014 Sb., která vešla v platnost 1. 1. 2015.
  • Vysvětlení základních pojmů spisové služby, příjem, třídění, označování a evidence dokumentů, zajištění jejich oběhu, vyřizování, podepisování a odesílání.
  • Nová povinnost používání datových schránek orgánů veřejné moci – jak správně evidovat a ukládat dokumenty doručené prostřednictvím datových schránek, jaké vznikají jejich používáním nové povinnosti.
  1. část
  • Tvorba spisu dvěma způsoby: spojováním dokumentů a pomocí spisového přehledu (sběrného archu). Tvorba spisového řádu včetně spisového a skartačního plánu. Vedení spisové služby v mimořádných situacích u elektronické spisové služby.
  • Ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení. Skartační návrh a seznamy dokumentů určených ke skartačnímu řízení. Příruční registratura, spisovna a její správné umístění a vybavení. Péče a ochrana dokumentů zaniklých původců – spisová rozluka.
  • Předarchivní dohled ze strany místně příslušných státních archivů, přestupky při vedení spisové služby, jejich odstraňování a případné sankce.

Výklad bude provázen prezentací. Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

Účastníkům nabízíme novou publikaci Spisová služba ve školství autorky PhDr. Ireny Hajzlerové (PARIS 9/2017, cena 290Kč).

Partneři