Školská příspěvková organizace a její zřizovatel
Akreditace MŠMT, MV ČR

11.12.2023

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 11.12.2023 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 408

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis webináře

Pro fungování příspěvkové organizace jsou vztahy se zřizovatelem zásadní. Zřizovatel se totiž významně podílí na jejím financování a zpravidla ji dává k dispozici svůj majetek. Organizace proto musí znát svá práva a povinnosti, která vyplývají nejen z legislativy, ale také z direktiv zřizovatele, která mají mnohdy četná omezení či zákazy.  Nutností je, aby organizace dobře znala pravidla financování a nakládání s majetkem, která jsou zakomponována do zřizovací listiny. Upozorníme na to, jak zřizovací listinu správně číst a jak se vyvarovat možných nedorozumění. Budeme klást důraz na rozlišení hlavní a doplňkové činnosti. Účastníci webináře budou upozorněni na operace, úkony či dokumenty, které dopředu schvaluje zřizovatel. V závěru webináře bude podán výklad případů nesprávného použití poskytnutých finančních prostředků – porušení rozpočtové kázně. Účastníci webináře budou mít poté prostor k dotazům, zejména jak reagovat na kontrolní zjištění a na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Webinář je určen zejména ekonomům a ředitelům školských a dalších příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky (obcemi, městy a kraji).

 

PROGRAM

 

Právní rámec (zákony o obcích, krajích a hlavním městě; zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

 

Zřizovací listina

  • hlavní a doplňková činnost
  • majetek vlastní a svěřený
  •  změny zřizovací listiny

 Operace vázané na předchozí souhlas zřizovatele

  • tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
  • nákup na leasing a na splátky
  • přijímání majetku do vlastnictví organizace darem a děděním

 

Schvalování účetní závěrky

  • podklady pro schvalování
  • inventarizační zpráva
  • rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

 

Schvalování rozpočtu a rozpočtového výhledu

  • rozpočet
  • rozpočtový výhled

 

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol

  • povinnost příspěvkových organizací s interním auditem podávat roční zprávu
  • povinnost všech příspěvkových organizací informovat MF ČR o závažných zjištěních (a kdy tyto informace podává zřizovatel)

 

Porušení rozpočtové kázně

  • odvody za porušení rozpočtové kázně
  •  prominutí odvodů.

Účastníci webináře obdrží podrobný materiál a také další doprovodné materiály, například nástin kalkulace nájemného při pronájmu tělocvičny, vzor seznamu inventurních soupisů, přehled důležité metodiky v oblasti kontroly, materiál ke schvalování účetních závěrek.

Vaše dotazy můžete také zaslat před konáním webináře na email: petr-sikora@centrum.cz

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu

 

Během, případně po skončení webináře:

 • fakturu, osvědčení

Partneři