FKSP a další fondy školských a ostatních příspěvkových organizací
MŠMT, MV ČR

9.5.2023

Typ:Školství · Město:Jihlava

Termín: 9.5.2023 / 09:00 - 14:00 Místo: Dělnický dům, Žižkova 1696/15, Jihlava Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1690 Kč Var. symbol: 388

K semináři se nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním nejen školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, DSO, kraj).

Pro hospodaření příspěvkových organizací je příznačná jednoznačně stanovená účelovost peněžních prostředků. Beze zbytku to platí i pro příspěvkové organizace, které musí důsledně rozlišovat investiční a provozní prostředky, přičemž, podle rozpočtových pravidel navíc tvoří a používají čtyři peněžní fondy s taxativně stanovenou tvorbou a možnostmi použití. Fondové hospodaření přináší četná úskalí vyplývající jednak ze zažitých (legislativou nepodložených) stereotypů a také bohužel z nejasné formulace některých ustanovení rozpočtových pravidel. Nesprávná tvorba a použití peněžních fondů ale zpravidla znamená porušení rozpočtové kázně, za které zřizovatel ukládá sankční odvod. Vymezení tvorby a použití všech fondů bude proto klíčovou náplní semináře. Největší pozornost bude věnována FKSP, zejména pak i posledním novelám vyhlášky o FKSP, které přinesly nové možnosti použití fondu a upravily některé stávající. Účastníci semináře budou také upozorněni na operace s peněžními fondy, které schvaluje zřizovatel. Stranou pozornosti nezůstane ani povinné ověřování peněžního krytí fondu investic a povinnost inventarizovat peněžní fondy.

Program

Legislativní rámec

–         zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

–         vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

–         vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

2) Fond kulturních a sociálních potřeb

–         tvorba

–         použití (nové možnosti po posledních novelách: zdravotnické benefity, peněžitý příspěvek na stravování)

3) Rezervní fond

–         tvorba a použití

4) Fond investic

–         tvorba

–         použití

–    definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)

5) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

–    peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku, inventarizace

6) Fond odměn

–         tvorba

–         použití

7) Rozpočtová kázeň

–         souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů

–         sankce za porušení rozpočtové kázně.

Účastníci semináře obdrží podrobný materiál a navazující doprovodné materiály (například informace k peněžitému příspěvku na stravování a daňovým dopadům poskytování příspěvků na masáže, dále vzor inventurního soupisu majetku a zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic). V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před seminářem na e-mail: petr sikora@centrum.cz. Program semináře může být přizpůsoben případným dalším změnám legislativy.

Účastníkům nabízíme:

publikaci FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, autor Ing. Petr SIKORA (PARIS 9/2022, 120 stran, CD-R s přílohami, 2. vydání, cena 320 Kč).

Partneři