Správní právo při řízení školy a školského zařízení
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

8.11.2018

Typ:Školství · Město:Olomouc

Termín: 8.11.2018 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc, budova ředitelství školy Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA Cena: 1390 Kč Var. symbol: 559

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Jednou z neopominutelných oblastí, jimž je nutno věnovat pozornost při řízení škol a školských zařízení, je výkon státní (veřejné) správy ve školství. Kromě jiných cílů je důsledkem výkonu státní správy ředitelem školy zásah do veřejných subjektivních práv občanů, kteří se rozhodli využít služeb škol a školských zařízení. A takový zásah do práv ostatních osob musí mít svá jasná pravidla, jejichž dodržování je jistě v zájmu každého ředitele školy a školského zařízení. Přitom právní úprava této oblasti je nejasná, a to především v důsledku nesouladu aktuálního znění školského zákona a rozhodovací praxe správních soudů.  Tato problematika tak tvoří významné téma dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení. Proto přicházíme s odborným seminářem věnovaným především závěrům vyplývající z nejnovější judikatury Nejvyššího správního soudu ČR v této oblasti.

Obsah semináře:

 • souvislosti nového občanského zákoníku, správního řádu a školského zákona,
 • výkon veřejné správy ve školství ve světle aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu ČR,
 • základní zásady činnosti správních orgánů,
 • postup a rozhodování školských orgánů ve správním řízení,
 • náležitosti správního rozhodnutí,
 • přezkum správních rozhodnutí ředitele školy,
 • další souvislosti aplikace správního práva ve školství.

V rámci uvedených oblastí budou probírány mj. takové konkrétní a pro školy typické problémy, jako je:

 • otázka kritérií při řízení o přijetí ke vzdělávání a jejich hodnocení,
 • přezkoumatelnost rozhodnutí v oblasti vzdělávání a školských služeb,
 • působnost správního řádu v méně typických situacích ve školství (např. při rozhodování ve školní družině, domově mládeže, středisku volného času aj.),
 • procesní postup v případě vzájemné nedohody zákonných zástupců v řízení týkajícího se nezletilého účastníka,
 • a mnohé další.

Pracovní materiál pro účastníky semináře:

Kompletní prezentace přednášeného tématu včetně odkazu na aktuální judikaturu Nejvyššího správního soudu ČR.

Seminář je určen pro ředitele škol a školských zařízení a jejich zástupce a pro odborné pracovníky orgánů veřejné správy zabývající se řízením škol a školských zařízení.

Účastníci semináře mohou současně s přihláškou zaslat své dotazy a náměty k tématu, které budou lektorem zařazeny do výkladu.

Partneři