Seminář BOZP pro učitele tělesné výchovy
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

23.10.2018

Typ:Školství · Město:Zlín

Termín: 23.10.2018 / 09:00-13:00 Místo: Centroprojekt, kinosál, Štefánikova 167, Zlín Lektor: Ing. Jan ROMANĚNKO Cena: 1200 Kč Var. symbol: 537

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen především pro učitele tělesné výchovy.

Obsahem semináře je seznámení s platnou legislativou k bezpečnosti pohybových aktivit ve škole i v mimoškolním prostředí.

Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti učitelů tělesné výchovy na základních a středních školách.

Zaměření semináře: základní charakteristika prevence a předcházení rizikům na sportovně-turistických akcích. Právní odpovědnost učitelů tělesné výchovy při dohledu nad žáky, při úrazech žáků. Metodika šetření školních úrazů. Povinnosti učitelů tělesné výchovy v oblasti BOZP a BOZ žáků. Odborná kvalifikace učitelů tělesné výchovy. Školení učitelů tělesné výchovy. Kontrolní systém v tělocvičnách a na školních sportovištích. Systém zajištění první pomoci ve škole a na sportovních akcích školy. Pravidla BOZP a BOZ při speciálních činnostech, zásady pro zpracování provozních řádů v tělocvičnách a na školních sportovištích. Letní výcvikové kurzy – vodní turistika, cykloturistika, turistika. Zimní výcvikové kurzy – lyžování. Zařazování atraktivních sportovních odvětví (in-line bruslení, adrenalinové sporty, apod.). Školní hřiště, školní posilovna, tělocvična, horolezecká stěna, bazén a další sportoviště. Podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Nejčastější chyby a nedostatky v oblasti BOZP, příklady z praxe, řešení modelových situací. Uvolňování žáků z výuky tělesné výchovy.

Výklad zákonných ustanovení BOZP bude dokládán praktickými příklady ze sportovního prostředí. Seminář bude provázen dataprojekční prezentací.

Účastníkům semináře bude po semináři zaslán soubor pracovních materiálů.

Účastníkům semináře nabízíme novou publikaci BOZP a PO v příkladech školské praxe autorů Ing. Jana Romaněnka a PaedDr. Pavla Skácelíka Ph.D. (PARIS 2/2018, cena 395 Kč, 392 stran, CD-R s přílohami).

Seminář pro učitele TV

 

Legislativní rámec semináře:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
  • ČSN 33 1600 ed. 2 – revize elektrických spotřebičů
  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
  • ZP § 104, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
  • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
  • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
  • ZP § 238 – 247, vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích
  • Posuzování zdravotní způsobilosti – § 103, odst. 1 písm. d) ZP, zákon č. 258/2000 Sb., ILO 161, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
  • Traumatologický plán, nástěnné lékárničky a brašny první pomoci – jejich vybavení a kontrola
  • Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o povozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – vybrané §§
 • Dokumentace BOZP
 • Praktické příklady

 

 

Partneři