Vedení spisové služby ve státní správě a samosprávě
Seminář je akreditován MV ČR

29.5.2018K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář formou komentovaného výkladu zákona o archivnictví a spisové službě a nově vydané vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby, pomáhá vysvětlit, jak správně uplatnit zákonné předpisy v praxi při výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců se zaměřením na veřejnou správu.

Obsah semináře:

  • Úvod do problematiky a potřebná legislativa – zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, pozměněný zákonem č. 56/2014 Sb., zcela nová vyhláška č. 283/2014 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, která vešla v platnost 1. 1. 2015.
  • Výkon spisové služby ve veřejné správě – organizace, zásady a praxe ve vedení spisové služby ve veřejné správě po novele zákona a vydání nové vyhlášky, vymezení a vysvětlení základních pojmů spisové služby, příjem, třídění, označování a evidence dokumentů, zajištění jejich oběhu, vyřizování, podepisování a odesílání. Tvorba spisového řádu s upozorněním na potřebné náležitosti.
   • Elektronické dokumenty a elektronické systémy spisové služby – jak nakládat s elektronickými dokumenty, rozdíly mezi listinnou a elektronickou spisovou službou, tvorba spisu, autorizovaná konverze dokumentů, vedení elektronické spisové služby v mimořádných situacích.
   • Ukládání a vyřazování dokumentů – vytvoření spisového a skartačního plánu podle vzorů Ministerstva vnitra, příruční registratura, kritéria pro správný chod spisovny, vytvoření skartačního návrhu a bezchybných skartačních seznamů pro skartační řízení. Péče a ochrana dokumentů zaniklých původců – spisová rozluka.

 

 • Dohled nad vedením spisové služby ve veřejné správě –

 

kontroly ze strany místně příslušných státních archivů, přestupky při vedení spisové služby, jejich odstraňování a případné sankce.

Výklad bude provázen prezentací.

Vaše dotazy budou zodpovídány v průběhu celého semináře včetně řešení Vašich konkrétních problémů či nejasností.

 

Účastníci semináře obdrží doprovodný pracovní materiál k obsahu semináře.

Partneři