Vnitřní kontrolní systém školských příspěvkových organizací – schvalování výdajů
Číslo akreditace MŠMT 471/2017-1-162

24.4.2018

Typ:Školství · Město:Praha

Termín: 24.4.2018 / 09:00-14:00 Místo: Dům dětí a mládeže, Slezská 21/920, Praha 2 Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1390 Kč Var. symbol: 480

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

OBSAH SEMINÁŘE:

  1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly

– zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

– neschválený zákon o řízení a kontrole veřejných financí

– stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti

ředitele školy, řídící kontrola a interní audit)

– transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice

 

  1. Předběžná řídící kontrola

– schvalování výdajů příspěvkové organizace

– limitovaný příslib, individuální příslib

– možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly

– základní druhy výdajů příspěvkových organizací z hlediska zdrojů krytí

  1. Průběžná a následná řídící kontrola

– plán kontrolní činnosti

– záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)

– kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací

 

  1. Vyhodnocování rizik

– soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě,

metodika MF ČR)

– zpracování analýzy rizik – hodnocení dopadu a míry

pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik

  1. Hospodárnost, efektivnost a účelnost

– základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení

do vnitřní směrnice

– souvislost kritérií „3E“ a zadávání veřejných zakázek

– důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje

 

  1. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole

– chyby v průběhu schvalování budoucích výdajů

– nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti

– chyby v definování vnitřních kontrolních postupů

– neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou

– realizace veřejných výdajů v rozporu s „3E“

– nesprávné stanovení limitovaného příslibu

– nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

– účetní chyby

– chyby při čerpání dotací

Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy

Účastníci semináře obdrží písemný materiál, vzorovou směrnici o provádění vnitřní kontroly a další materiály na CD.

Předběžné dotazy mohou zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz

Partneři