FKSP a další fondy školských a ostatních příspěvkových organizací
Akreditace MŠMT, MV ČR

3.11.2023

Typ:Školství · Město:Praha

Termín: 3.11.2023 / 09:00 - 14:00 Místo: Dům dětí a mládeže, Slezská 21/920, Praha 2 Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1690 Kč Var. symbol: 414

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, DSO, kraj).

Pro hospodaření příspěvkových organizací je příznačná jednoznačně stanovená účelovost peněžních prostředků. Beze zbytku to platí i pro příspěvkové organizace, které musí důsledně rozlišovat investiční a provozní prostředky, přičemž podle rozpočtových pravidel navíc tvoří a používají čtyři peněžní fondy s taxativně stanovenou tvorbou a možnostmi použití. Fondové hospodaření přináší četná úskalí vyplývající jednak ze zažitých (legislativou nepodložených) stereotypů a také bohužel z nejasné formulace některých ustanovení rozpočtových pravidel. Nesprávná tvorba a použití peněžních fondů ale zpravidla znamená porušení rozpočtové kázně, za které zřizovatel ukládá sankční odvod. Vymezení tvorby a použití všech fondů bude proto klíčovou náplní semináře. Největší pozornost bude věnována FKSP, zejména pak i posledním novelám vyhlášky o FKSP, které přinesly nové možnosti použití fondu a upravily některé stávající. Účastníci semináře budou také upozorněni na operace s peněžními fondy, které schvaluje zřizovatel. Stranou pozornosti nezůstane ani povinné ověřování peněžního krytí fondu investic a povinnost inventarizovat peněžní fondy.

Během semináře budou účastníci upozorněni na připravovaný zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů, který mimo jiné přinese významné změny v tvorbě a použití FKSP a fondu odměn s předpokládanou účinností od 1.1.2024.

Program

1) Legislativní rámec

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

2) Fond kulturních a sociálních potřeb

 • tvorba
 • použití (nové možnosti po posledních novelách: zdravotnické benefity, peněžitý příspěvek
  na stravování)

3) Rezervní fond

 • tvorba
 • použití

4) Fond investic

 • tvorba
 • použití
 • definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)

5) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

 • peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku, inventarizace

6) Fond odměn

 • tvorba
 • použití

7) Rozpočtová kázeň

 • souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů
 • sankce za porušení rozpočtové kázně.

Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a navazující doprovodné materiály (například aktualizovaný vzor vnitřní směrnice o FKSP pro rok 2024, informace k peněžitému příspěvku na stravování a daňovým dopadům poskytování příspěvků na masáže, vzor zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic).

Vaše dotazy můžete zaslat před konáním semináře na email: petr-sikora@centrum.cz.

Partneři