Vnitřní kontrolní systém školské příspěvkové organizace – schvalování výdajů
Akreditace MŠMT, MV ČR

14.12.2023

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 14.12.2023 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 407

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis webináře

Webinář je primárně zaměřen na proces provádění vnitřní kontroly ve školách a dalších příspěvkových organizacích, a to včetně naplňování povinností ředitelů v této oblasti. Během webináře si také probereme ty nejdůležitějším písemnosti související s vnitřní kontrolou (limitovaný a individuální příslib, pověření k provádění předběžné řídící kontroly).  Je totiž nezbytné, aby byl každý veřejný výdaj (ale i veřejný příjem) nejen průkazně doložen, ale také v souladu s platnou legislativou průkazně schválen. V rámci výkladu o průběžné a následné kontrole si zdůrazníme význam inventarizace a také se zaměříme na časté chyby při jejím provádění. Vysvětlíme si také způsob, jak by se ředitel příspěvkové organizace mohl vypořádat s povinností definovat kritéria pro hospodárnost, účelnost a efektivnost.

 

Program

 

 1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly
 • zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
 • stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti ředitele organizace, řídící kontrola a interní audit)
 • transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice.

 

 1. Předběžná řídící kontrola
 • schvalovací postupy dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole
 • limitovaný příslib, individuální příslib
 • možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly.

 

 1. Průběžná a následná řídící kontrola
 • plán kontrolní činnosti
 • záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)
 • kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací.

 

 1. Vyhodnocování rizik
 • soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, metodika MF ČR)
 • zpracování analýzy rizik – hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik.

 

 1. Hospodárnost, efektivnost a účelnost
 • základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice
 • souvislost kritérií „3E“ a zadávání veřejných zakázek
 • důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje.

 

 1. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole
 • chyby v průběhu schvalování budoucích operací
 • nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti
 • chyby v definování vnitřních kontrolních postupů
 • neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou
 • realizace veřejných výdajů v rozporu s „3E“
 • nesprávné stanovení limitovaného příslibu
 • nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
 • účetní chyby
 • chyby při čerpání dotací.

 

Účastníci webináře obdrží písemný materiál a další doprovodné materiály, například vzor limitovaného příslibu, vzor inventurního soupisu a informace k peněžitému příspěvku na stravování.

Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním webináře na email: petr-sikora@centrum.cz

 

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu

Během, případně po skončení webináře:

 • fakturu, osvědčení

Partneři