Odpovědnost vedoucího pracovníka školy nebo školského zařízení za BOZP, pracovnělékařské služby ve školství k 1.1.2023
Akreditace MŠMT

30.3.2023

Typ:Školství · Město:Zlín

Termín: 30.3.2023 / 09:00-13:00 Místo: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Broučkova 372, Zlín Lektor: Ing. Jan ROMANĚNKO Cena: 1490 Kč Var. symbol: 395

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen především pro zaměstnance škol a školských zařízení, kteří mají ve školách na starosti oblast BOZP, tedy především pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 101 odst. 2 ZP – „péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení   v rozsahu pracovních míst, která zastávají“.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že všichni vedoucí zaměstnanci musí být proškoleni odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP. Vedoucím zaměstnancem je každý, kdo pobírá příplatek za vedení např. ředitel, zástupce ředitele, vedoucí školní jídelny, zástupce ředitele pro ŠD, zástupce ředitele pro MŠ, školník apod.

Seminář je zaměřen na všechny zásadní legislativní změny v oblasti BOZP v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Obsah semináře je ale především zaměřen na všechny zásadní legislativní změny v oblasti pracovnělékařských služeb v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 373/2011 Sb. a s novelou vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), která nabyla účinnosti 1. ledna 2023.

Obsah semináře:

  • Práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců za BOZP
  • Odpovědnost vedoucího pracovníka za BOZP
  • Práva a povinnosti zaměstnanců školy nebo školského zařízení
  • Pracovnělékařské služby z hlediska aktuálně platné legislativy k 1.1.2023
  • Zajištění a obsah pracovnělékařských služeb, lékařské prohlídky k 1.1.2023
  • Požadavky na zdravotní způsobilost podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Seminář bude v závěru doplněn školskou poradnou a reakcí na aktuální otázky účastníků v oblasti BOZP.

Seminář bude provázen prezentací.

Účastníci semináře získají OSVĚDČENÍ pro BOZP s platností 36 měsíců.

Partneři