Školská příspěvková organizace a její zřizovatel
Akreditace MŠMT, MV ČR

20.4.2023

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 20.4.2023 / 09:00 - 14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 392

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis webináře

Během přípravy publikace Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření se její autor setkával s problematikou vzájemných vztahů příspěvkové organizace a jejího zřizovatele.  Tato skutečnost ho vedla k tomu, že po dohodě s pořadatelem připravil samostatný webinář na toto téma.  Společně mapovali názory zástupců příspěvkových organizací i jejich zřizovatelů, přičemž se potvrdilo, že oslovení považují téma webináře za důležité. Mnozí zástupci organizací i zřizovatelů také přispěli svými podněty, které lektor při přípravě webináře využil. Webinář je proto určen zejména ekonomům a ředitelům školských a dalších příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky (obcemi, městy a kraji).

Pro fungování příspěvkové organizace jsou vztahy se zřizovatelem zásadní. Zřizovatel se totiž významně podílí na jejím financování a zpravidla ji dává k dispozici svůj majetek. Organizace proto musí znát svá práva a povinnosti, která vyplývají nejen z legislativy, ale také z direktiv zřizovatele. Účastníci webináře budou upozorněni na tato četná omezení či zákazy.  Je nezbytné, aby organizace dobře znala pravidla financování a nakládání s majetkem, která jsou zakomponována do zřizovací listiny. Upozorníme na to, jak zřizovací listinu správně číst a jak se vyvarovat možných nedorozumění. Budeme klást důraz na rozlišení hlavní a doplňkové činnosti. Účastníci webináře budou upozorněni na operace, úkony či dokumenty, které dopředu schvaluje zřizovatel. V závěru webináře bude podán výklad případů nesprávného použití poskytnutých finančních prostředků – porušení rozpočtové kázně. Účastníci webináře budou mít prostor k dotazům k této problematice – jak reagovat na kontrolní zjištění a na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně

Program

Právní rámec (zákony o obcích, krajích a hlavním městě; zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Zřizovací listina

– hlavní a doplňková činnost

– majetek vlastní a svěřený

– změny zřizovací listiny

Operace vázané na předchozí souhlas zřizovatele

– tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy

– nákup na leasing a na splátky

– přijímání majetku do vlastnictví organizace darem a děděním

Schvalování účetní závěrky

– podklady pro schvalování

– inventarizační zpráva

– rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Schvalování rozpočtu a rozpočtového výhledu

– rozpočet

– rozpočtový výhled

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol

– povinnost příspěvkových organizací s interním auditem podávat roční zprávu

povinnost všech příspěvkových organizací informovat MF ČR o závažných zjištěních
(a kdy tyto informace podává zřizovatel)

Porušení rozpočtové kázně

odvody za porušení rozpočtové kázně

– prominutí odvodů

Účastníci webináře obdrží písemný materiál a vzory písemností. Vaše dotazy můžete také zaslat před konáním webináře na email: petr-sikora@centrum.cz

Účastníkům nabízíme publikaci Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 1/2021, 224 stran, CD-R s přílohami, 3. vydání, cena 330 Kč)

Partneři