ON-LINE webinář – Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním
Akreditace MŠMT, MV ČR

4.11.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 4.11.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 345

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis webináře

Webinář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním školských a ostatních příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, DSO, městys, město, kraj).

K činnosti každé příspěvkové organizace je nezbytný majetek, ať už movitý či nemovitý. Jeho podstatnou složkou bývá také majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný k hospodaření – svěřený majetek. Organizace s tímto majetkem může nakládat jen v duchu pravidel stanovených ve zřizovací listině. Během webináře budou účastníci upozorněni na četná omezení či zákazy vyplývající také přímo z rozpočtových pravidel. Nakládání se svěřeným majetkem bude věnována velká pozornost. Účastníci webináře budou upozorněni také na majetkové operace, které schvaluje zřizovatel. Stranou pozornosti nezůstane ani majetek ve vlastnictví příspěvkových organizací, investiční majetek, technická zhodnocení a opravy majetku. V rámci výkladu o inventarizaci budou účastníci webináře upozorněni na povinnost inventarizovat také peněžní fondy a jmění.

 

Program:

I. Majetek ve veřejné sféře – právní rámec

 • zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci
 • rozpočtová pravidla územních rozpočtů
 • zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
 • zákon o daních z příjmů
 • České účetní standardy (č. 708 a 710)

 

II. Majetek příspěvkových organizací

 • Kategorie majetku
 • Technická zhodnocení a opravy majetku
 • Odpisování majetku
 • Ochrana majetku – zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti
 • Nakládání s majetkem – nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)
 • Fond investic jako zdroj pro financování majetku – tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu

 

III. Inventarizace majetku

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, zjednodušený inventurní soupis peněžních fondů, inventarizační zpráva.

 

Účastníci webináře obdrží podrobný písemný materiál a další doprovodné materiály (např. vzor inventurní soupisu majetku a zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic).

V průběhu celého webináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před webináře na email: petr-sikora@centrum.cz

 

Účastníkům nabízíme:

 • aktualizovanou publikaci Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 1/2021, 224 stran, CD-R s přílohami, 3. vydání, cena 330 Kč).
 • publikaci FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, autor Ing. Petr SIKORA (PARIS 9/2022, 112 stran, CD-R s přílohami, 2. vydání, cena 320 Kč).

 

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu

Během, případně po skončení webináře:

 • fakturu, osvědčení

 

Partneři