Odpovědnost vedoucího pracovníka školy nebo školského zařízení za BOZP, pracovnělékařské služby ve školství
Číslo akreditace MŠMT

7.11.2022

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 7.11.2022 / 09:00-13:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: Ing. Jan ROMANĚNKO Cena: 1490 Kč Var. symbol: 340

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen především pro zaměstnance škol a školských zařízení, kteří mají ve školách na starosti oblast BOZP, tedy především pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 101 odst. 2 ZP – „péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají“.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že všichni vedoucí zaměstnanci musí být proškoleni odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP.

Vedoucím zaměstnancem je každý, kdo pobírá příplatek za vedení např. ředitel, zástupce ředitele, vedoucí školní jídelny, vedoucí vychovatel, vedoucí učitelka MŠ, školník apod.

Obsah semináře je zaměřen na všechny zásadní legislativní změny v oblasti BOZP v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a na informace k nové právní úpravě bezpečnosti vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 250/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů k jednotlivým typům zařízení, tedy elektrickým, plynovým, tlakovým a zdvihacím, které nabyly účinnosti 1. 7. 2022!

Obsah semináře je dále zaměřen na všechny zásadní legislativní změny v oblasti pracovnělékařských služeb v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákony č. 372/2011 Sb. až č. 375/2011 Sb. a vyhlášky č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Obsah semináře:

 • Práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců za BOZP
 • Odpovědnost vedoucího pracovníka za BOZP
 • Práva a povinnosti zaměstnanců školy nebo školského zařízení
 • Povinností zaměstnavatele ve vztahu k vyhrazeným technickým zařízením
 • Pracovnělékařské služby z hlediska aktuálně platné legislativy
 • Zajištění a obsah pracovnělékařských služeb, lékařské prohlídky
 • Požadavky na zdravotní způsobilost podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Seminář bude v závěru doplněn školskou poradnou a reakcí na aktuální otázky účastníků v oblasti BOZP.

Seminář bude provázen prezentací.

Účastníci semináře získají OSVĚDČENÍ pro BOZP s platností 36 měsíců.

Účastníkům semináře nabízíme publikaci BOZP a PO v příkladech školské praxe autorů Ing. Jana Romaněnka a PaedDr. Pavla Skácelíka Ph.D.  (PARIS 9/2015, platná pro rok 2022, cena 395 Kč, 392 stran, CD-R s přílohami).

 

Legislativní rámec semináře:

 • Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií …, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • ZP § 104, nařízení vlády č. 390/2001 Sb. – poskytování, používání, údržba a čistění OOPP
 • Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb. – o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a  vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • ZP § 238 – 247, vyhláška č. 180/2015 Sb. – zakázané práce zaměstnankyním, těhotným ženám, mladistvým …
 • Posuzování zdravotní způsobilosti – § 103, odst. 1 písm. d) ZP, zákon č. 258/2000 Sb., ILO 161, zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
 • Traumatologický plán, nástěnné lékárničky a brašny první pomoci – jejich vybavení a kontrola
 • Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.
 • Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o povozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – vybrané §§
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Dokumentace BOZP
 • Praktické příklady

Partneři