ON-LINE webinář – Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním
Číslo akreditace MŠMT č. 10525/2020-2-350, MV ČR AK/PV-375/2019, AK/V-235/2019

26.11.2021

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 26.11.2021 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 238

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

  • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
  • soubor pracovního materiálu
  • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.

 

Webinář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, kraj).

 

K činnosti každé příspěvkové organizace je nezbytný majetek, ať už movitý či nemovitý. Jeho podstatnou složkou bývá také majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný k hospodaření – svěřený majetek. Organizace s tímto majetkem může nakládat jen v duchu pravidel stanovených ve zřizovací listině. Během webináře budou účastníci upozorněni na četná omezení či zákazy vyplývající také přímo z rozpočtových pravidel. Nakládání se svěřeným majetkem bude věnována velká pozornost. Účastníci webináře budou upozorněni na majetkové operace, které schvaluje zřizovatel. Stranou pozornosti nezůstane ani majetek ve vlastnictví příspěvkových organizací, investiční majetek, technická zhodnocení a opravy majetku. V rámci výkladu o inventarizaci budou účastníci webináře upozorněni na nové povinnosti související s poslední změnou inventarizační vyhlášky, která přinesla jednoznačnou povinnost inventarizovat také peněžní fondy a jmění.

 

Program webináře:

1. Majetek ve veřejné sféře – právní rámec

  • zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci
  • rozpočtová pravidla územních rozpočtů
  • zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
  • zákon o daních z příjmů
  • České účetní standardy (č. 708 a 710)

 

2. Majetek příspěvkových organizací

Kategorie majetku

Technická zhodnocení a opravy majetku

Odpisování majetku

Ochrana majetku – zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti

Nakládání s majetkem – nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)

Fond investic jako zdroj pro financování majetku – tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu

 

3. Inventarizace majetku

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, inventarizační zpráva.

 

Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz.

Účastníci webináře obdrží podrobné doprovodné pracovní materiály.

 

Účastníkům webináře nabízíme publikaci:

 MAJETEK ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

kontrola a hospodaření

(PARIS 1/2021, 224 stran + CD, cena 330,- Kč).

 

Partneři