ON-LINE webinář – Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním
Číslo akreditace MŠMT č. 10525/2020-2-350, MV ČR AK/PV-375/2019, AK/V-235/2019

7.12.2020

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 7.12.2020 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 169

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, kraj).

 

K činnosti každé příspěvkové organizace je nezbytný majetek, ať už movitý či nemovitý. Jeho podstatnou složkou bývá také majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný k hospodaření – svěřený majetek. Organizace s tímto majetkem může nakládat jen v duchu pravidel stanovených ve zřizovací listině. Během semináře budou účastníci upozorněni na četná omezení či zákazy vyplývající také přímo z rozpočtových pravidel. Nakládání se svěřeným majetkem bude věnována velká pozornost. Účastníci semináře budou upozorněni na majetkové operace, které schvaluje zřizovatel. Stranou pozornosti nezůstane ani majetek ve vlastnictví příspěvkových organizací, investiční majetek, technická zhodnocení a opravy majetku. V rámci výkladu o inventarizaci budou účastníci semináře upozorněni na nové povinnosti související s poslední změnou inventarizační vyhlášky, která přinesla jednoznačnou povinnost inventarizovat také peněžní fondy a jmění.

 

Program semináře:

1. Majetek ve veřejné sféře – právní rámec

  • zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci
  • rozpočtová pravidla územních rozpočtů
  • zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
  • zákon o daních z příjmů
  • České účetní standardy (č. 708 a 710)

 

2. Majetek příspěvkových organizací

Kategorie majetku

Technická zhodnocení a opravy majetku

Odpisování majetku

Ochrana majetku – zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti

Nakládání s majetkem – nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)

Fond investic jako zdroj pro financování majetku – tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu

 

3. Inventarizace majetku

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, inventarizační zpráva.

 

Přihlášeným účastníkům webináře zašleme:

  • odkaz pro vstup do místnosti webináře (v programu Google Classroom)
  • pracovní materiály
  • fakturu
  • akreditované osvědčení MŠMT.

Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz.

Účastníkům semináře nabízíme publikaci:

 MAJETEK ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

kontrola a hospodaření

(PARIS 3/2018, 200 stran + CD, cena 295,- Kč).

Do publikace je vložena příloha s přehledem změn vyhlášky o FKSP provedených s účinností od 1. 1. 2020.

Partneři