Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním
Číslo akreditace MŠMT č. 471/2017-1-162, MV ČR AK/PV-375/2019, AK/V-235/2019

18.2.2020


Termín: 18.2.2020 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 108

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, kraj).

 

K činnosti každé příspěvkové organizace je nezbytný majetek, ať už movitý či nemovitý. Jeho podstatnou složkou bývá také majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný k hospodaření – svěřený majetek. Organizace s tímto majetkem může nakládat jen v duchu pravidel stanovených ve zřizovací listině. Během semináře budou účastníci upozorněni na četná omezení či zákazy vyplývající také přímo z rozpočtových pravidel. Nakládání se svěřeným majetkem bude věnována velká pozornost. Účastníci semináře budou upozorněni na majetkové operace, které schvaluje zřizovatel. Stranou pozornosti nezůstane ani majetek ve vlastnictví příspěvkových organizací, investiční majetek, technická zhodnocení a opravy majetku. V rámci výkladu o inventarizaci budou účastníci semináře upozorněni na nové povinnosti související s poslední změnou inventarizační vyhlášky, která přinesla jednoznačnou povinnost inventarizovat také peněžní fondy a jmění.

Během semináře bude představena a nabízena k prodeji tematicky související publikace Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření, jejímž autorem je lektor semináře.

Program semináře:

 

1. Majetek ve veřejné sféře – právní rámec

  • zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci
  • rozpočtová pravidla územních rozpočtů
  • zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
  • zákon o daních z příjmů
  • České účetní standardy (č. 708 a 710)

 

2. Majetek příspěvkových organizací

Kategorie majetku

Technická zhodnocení a opravy majetku

Odpisování majetku

Ochrana majetku – zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti

Nakládání s majetkem – nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)

Fond investic jako zdroj pro financování majetku – tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu

 

3. Inventarizace majetku

 

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, inventarizační zpráva.

Účastníci semináře obdrží písemný materiál a CD s doprovodným materiálem.

Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz.

Účastníkům semináře nabízíme publikaci:

 MAJETEK ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

kontrola a hospodaření

(PARIS 3/2018, 200 stran + CD, cena 295,- Kč).

Do publikace je vložena příloha s přehledem změn vyhlášky o FKSP provedených s účinností od 1. 1. 2020.

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box