Školská příspěvková organizace a její zřizovatel
Číslo akreditace MŠMT 471/2017-1-162

17.10.2018

Typ:Školství · Město:Praha

Termín: 17.10.2018 / 09:00-14:00 Místo: Dům dětí a mládeže, Slezská 21/920, Praha 2 Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1390 Kč Var. symbol: 543

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, město či městys.

Pro fungování každé příspěvkové organizace je důležitá (ne-li přímo zásadní) komunikace se zřizovatelem. Organizace musí znát svá práva a povinnosti, která vyplývají nejen z legislativy, ale také z direktiv zřizovatele. Během semináře proto budou účastníci upozorněni na četná omezení či zákazy vyplývající přímo z legislativy, anebo z rozhodnutí zřizovatele. Pravidla vzájemné komunikace mezi organizací a zřizovatelem jsou nastavena zákonem o obcích (který stanoví pravomoci orgánů obce), zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zejména zřizovací listinou. Během semináře jim proto bude věnován dostatečný prostor. Upozorníme na to, jak správně číst zřizovací listinu a jak se vyvarovat možných nedorozumění. Budeme klást důraz na rozlišení hlavní a doplňkové činnosti. Účastníci semináře budou upozorněni na operace, úkony či dokumenty, které schvaluje zřizovatel. A protože se rozpočet zřizovatele (spolu s dalšími veřejnými rozpočty) podílí na financování příspěvkových organizací, tak v závěru semináře bude podán stručný výklad případů nesprávného použití poskytnutých finančních prostředků – porušení rozpočtové kázně.

OBSAH SEMINÁŘE:

Právní rámec (zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Zřizovací listina

 • majetek vlastní a svěřený
 • změny zřizovací listiny
 • hlavní a doplňková činnost

Operace vázané na předchozí souhlas zřizovatele

 • nákup na leasing a na splátky
 • přijímání majetku do vlastnictví organizace darem a děděním
 • tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy

Schvalování účetní závěrky

 • inventarizační zpráva
 • rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
 • podklady pro schvalování

Schvalování rozpočtu a rozpočtového výhledu

 • rozpočtový výhled
 • rozpočet

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol

Porušení rozpočtové kázně

Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál, pro jehož zpracování byly využity také podněty zaměstnanců škol, a dále doprovodné materiály na CD. V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice (dotazy lze zaslat i před seminářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz).

Partneři