Seminář BOZP pro učitele tělesné výchovy
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

10.5.2018

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 10.5.2018 / 09:00-13:00 Místo: Seminární Centrum Akademie, Hrušovská 2654/16, Ostrava-Přívoz Lektor: Ing. Jan ROMANĚNKO Cena: 1200 Kč Var. symbol: 498

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen především pro učitele tělesné výchovy.

Obsahem semináře je seznámení s platnou legislativou k bezpečnosti pohybových aktivit ve škole.

Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti učitelů tělesné výchovy na základních a středních školách.

Zaměření semináře: základní charakteristika prevence a předcházení rizikům na sportovně-turistických akcích. Právní odpovědnost učitelů tělesné výchovy při dohledu nad žáky, při úrazech žáků. Metodika šetření školních úrazů. Povinnosti učitelů tělesné výchovy v oblasti BOZP a BOZ žáků. Odborná kvalifikace učitelů tělesné výchovy. Školení učitelů tělesné výchovy. Kontrolní systém v tělocvičnách a na školních sportovištích. Systém zajištění první pomoci ve škole a na sportovních akcích školy. Pravidla BOZP a BOZ při speciálních činnostech, zásady pro zpracování provozních řádů v tělocvičnách a na školních sportovištích. Letní výcvikové kurzy – vodní turistika, cykloturistika, turistika. Zimní výcvikové kurzy – lyžování. Zařazování atraktivních sportovních odvětví (in-line bruslení, adrenalinové sporty, apod.). Školní hřiště, školní posilovna, tělocvična, horolezecká stěna, bazén a další sportoviště. Podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Nejčastější chyby a nedostatky v oblasti BOZP, příklady z praxe, řešení modelových situací. Uvolňování žáků z výuky tělesné výchovy.

Výklad zákonných ustanovení BOZP bude dokládán praktickými příklady ze sportovního prostředí.

Seminář bude provázen dataprojekční prezentací.

 

Účastníkům semináře nabízíme novou publikaci BOZP a PO v příkladech školské praxe autorů Ing. Jana Romaněnka a PaedDr. Pavla Skácelíka Ph.D. ( PARIS 2/2018, cena 395 Kč, 392 stran, CD-R s přílohami).

Seminář pro učitele TV

 

Legislativní rámec semináře:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
  • ČSN 33 1600 ed. 2 – revize elektrických spotřebičů
  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
  • ZP § 104, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
  • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
  • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
  • ZP § 238 – 247, vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích
  • Posuzování zdravotní způsobilosti – § 103, odst. 1 písm. d) ZP, zákon č. 258/2000 Sb., ILO 161, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
  • Traumatologický plán, nástěnné lékárničky a brašny první pomoci – jejich vybavení a kontrola
  • Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o povozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – vybrané §§
 • Dokumentace BOZP
 • Praktické příklady

 

 

Partneři