FKSP a další fondy školských a ostatních příspěvkových organizací, LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V FKSP od 1.1.2024
Akreditace MŠMT, MV ČR

19.2.2024

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 19.2.2024 / 09:00 - 14:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1690 Kč Var. symbol: 452

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, DSO, kraj).

Pro hospodaření veřejné správy je příznačná jednoznačně stanovená účelovost peněžních prostředků. Beze zbytku to platí i pro příspěvkové organizace, které musí důsledně rozlišovat investiční a provozní prostředky, přičemž podle rozpočtových pravidel navíc tvoří a používají čtyři peněžní fondy. Fondové hospodaření přináší četná úskalí vyplývající jednak ze zažitých (legislativou nepodložených) stereotypů a také bohužel z nejasné formulace některých ustanovení rozpočtových pravidel. Nesprávná tvorba a použití peněžních fondů ale zpravidla znamená porušení rozpočtové kázně, za které zřizovatel ukládá sankční odvod. Vymezení tvorby a použití všech fondů bude proto klíčovou náplní semináře. Největší pozornost bude věnována FKSP, zejména pak posledním legislativním změnám v oblasti o FKSP, které s účinností od 1. 1. 2024 přinesly zejména zrušení vyhlášky o FKSP, snížení tvorby fondu a nová pravidla pro příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem a další produkty spoření na stáří zaměstnanců. Účastníci semináře budou také upozorněni na operace s peněžními fondy, které schvaluje zřizovatel. Stranou pozornosti nezůstane ani povinné ověřování peněžního krytí fondu investic a povinnost inventarizovat peněžní fondy.

Během semináře budou účastníci upozorněni také na změnu daňového režimu benefitů a změnu tvorby rezervního fondu a fondu odměn s účinností od 1. 1. 2024.

Program

1) Legislativní rámec

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví

2) Fond kulturních a sociálních potřeb

 • tvorba (snížení o polovinu)
 • použití (příspěvky na penzijní připojištění – nová pravidla od 1. 1. 2024, příspěvky na stravování a další benefity)

3) Rezervní fond

 • tvorba
 • použití

4) Fond investic

 • tvorba
 • použití
 • definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)

5) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

 • peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku, inventarizace

6) Fond odměn

 • tvorba
 • použití

7) Rozpočtová kázeň

 • souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů
 • odvody za porušení rozpočtové kázně.

Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a navazující doprovodné materiály (například aktualizovaný vzor vnitřní směrnice o FKSP pro rok 2024, informace k peněžitému příspěvku na stravování a daňovým dopadům poskytování příspěvků z FKSP, vzor zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic).

Vaše dotazy můžete zaslat před konáním semináře na email: petr-sikora@centrum.cz.

Partneři