Agrese a agresivita u dětí a mládeže
Akreditace MŠMT

4.10.2023

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 4.10.2023 / 9:00 - 14:00 Místo: ON-LINE Lektor: PaedDr. Zdeněk MARTÍNEK Cena: 1490 Kč Var. symbol: 435

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis webináře

Cílem vzdělávacího programu je zlepšit kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při předcházení vzniku a řešení agrese dětí a mládeže ve třídě.

Účastník získá informace o:

 • základních pojmech v oblasti agrese a agresivity
 • variantách agresivního chování u dětí a mládeže
 • příčinách agresivního chování u dětí a mládeže
 • spouštěčích agresivního chování
 • možnostech adekvátního řešení

Účastník se naučí základům

rozlišování druhů agresí správnému reagování v situacích, kdy řeší agresivní chování dítěte či mladistvého.

Obsah webináře:

 • Rozdělení základních pojmů agresivita x agrese
 • Příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí a mládeže – genetické předpoklady, chování skrytě agresivní matky a důsledky na chování dítěte – možnost vzniku opozičního vzdoru u dítěte (rozbor základních charakteristik chování dítěte v opozičním vzdoru, možnosti řešení), potvrzování funkčnosti agresivity v souvislosti se zvýšenou agresivitou u jedince, agresivita způsobená organickou bází, agresivita u dětí s neuspokojenou bazální jistotou (rozbor bazální jistoty, kategorie dětí s neuspokojenou bazální jistotou, typické projevy chování těchto dětí, možnosti řešení), agrese jako projev agresivity v chování dítěte
 • Směry agrese – agrese vybitá na neživém předmětu, agrese vybitá na zvířeti
 • Autoagrese – typy autoagresí – stereotypní autoagrese, automutilace, kompulzivní autoagrese, impulzivní autoagrese – spouštěče výše uvedených typů autoagresí, možnosti řešení v rámci školního prostředí
 • Základní dělení agresí – agrese emocionální, instrumentální nutná a žádoucí – jejich projevy ve školním prostředí, možnosti řešení

Moyerova klasifikace agresí:

 • predátorská agrese – její projevy u dětí a pedagogů, scénář doplity, racionality a skupinové hlouposti – důsledky pro dítě procházející tímto scénářem, predátorská agrese v pohybu v souvislosti se šikanujícím chováním
 • Agrese mezi samci nebo samicemi – Gloningerův vývoj osobnosti dítěte, základní scénáře chování, které vzniká v předškolním věku, děti se zvýšenou mírou bránění se poškození, děti se zvýšenou mírou impulzivity, jedince se zvýšenou mírou závislostí na psychologické odměně – jejich chování ve školním prostředí – směřování k agresi či submisi – důsledky pro další vývoj jedince
 • Dráždivá agrese a její vliv na neúspěšnost dítěte ve školním prostředí – přetěžování dítěte, kladení nereálných nároků na dítě ze strany rodičů, vliv na chování dítěte
 • Možnosti řešení agresivního chování u dítěte v rámci školy – základní formy regulace chování, pravidla při používání metody odměn a trestů, pozitivní motivace jako možnost korekce agresivního chování.

Účastníci webináře mohou současně s přihláškou zaslat své dotazy a náměty k tématu, které pak lektor zařadí do svého výkladu.

Kromě oblasti Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků, v rámci operačního programu JAK, do níž spadají všechny naše vzdělávací akce pro školy a školská zařízení, můžete čerpat prostředky také na potřebné odborníky: školního psychologa, školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, školního asistenta, kariérového poradce, dvojjazyčného asistenta a další.

Partneři