Rizikové chování dětí a mládeže
Akreditace MŠMT

3.10.2023

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 3.10.2023 / 9:00 - 14:00 Místo: ON-LINE Lektor: PaedDr. Zdeněk MARTÍNEK Cena: 1490 Kč Var. symbol: 434

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis webináře

Cílem webináře je seznámení účastníků s pojmem rezilience a s ním související prevencí, která je nedílnou součástí práce školy. Dále je podrobně rozebrán syndrom CAN jako soubor nenáhodných, vědomých či nevědomých aktivit či neaktivit (nezabránění) rodiče či jiné osoby vůči dítěti, které jsou v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a které vedou k poškození psychického či fyzického zdraví dítěte a narušují jeho optimální vývoj nebo společenský stav.

Poskytneme Vám řadu nových poznatků v zjišťování, předcházení a jednání s dětmi týranými, zneužívanými nebo zanedbávanými a s dětmi s rizikovým chováním.

Webinář je určen vedoucím a dalším pedagogickým pracovníkům základních a středních škol a školských zařízení, výchovným poradcům, školním psychologům, vychovatelům školních družin, dětským domovům, pracovníkům domů dětí a mládeže a SVČ.

Obsah webináře:

 • Pojem rezilience – ozdravění – jeho vývoj
 • Syndrom CAN definice
 • Fyzické týrání – způsoby, Shacking child syndrom, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
 • Psychické týrání – způsoby, aktivní podoba psychického týrání, pasivní podoba psychického týrání, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
 • ADHD ve spojení s rizikovým chováním – projevy ADHD, rozdíl ADHD a projevy nevychovanosti
 • Zanedbávání – způsoby, zanedbávání v souvislosti se školní docházkou, záškoláctví (promyšlené, impulzivní, spouštěče, možnosti předcházení záškoláctví), zanedbávání ve výchově, zanedbávání v základních potřebách
 • rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
 • Sexuální zneužívání – způsoby, stádia sexuálního zneužívání, nutnost psychiatrické diagnostiky a péče, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
 • Spor o dítě – střídavá péče a její vliv na vývoj dítěte, sekundární viktimizace, typické projevy chování dítěte, možnosti řešení v rámci školy
 • Munchausenův syndrom (by proxy) – charakteristika, typické projevy chování dítěte v tomto syndromu, důvody vedoucí k syndromu, rizikové matky, možnosti řešení
 • Spojitost výše uvedených forem CAN s nespecifickými poruchami chování – opoziční vzdor, antisociální porucha chování, krádeže, lhaní, záškoláctví, útěky a toulky.

Účastníci semináře mohou současně s přihláškou zaslat své dotazy a náměty k tématu, které pak lektor zařadí do svého výkladu.

Kromě oblasti Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků, v rámci operačního programu JAK, do níž spadají všechny naše vzdělávací akce pro školy a školská zařízení, můžete čerpat prostředky také na potřebné odborníky: školního psychologa, školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, školního asistenta, kariérového poradce, dvojjazyčného asistenta a další.

Partneři