ON-LINE webinář – Spisová služba ve školství, jak správně manipulovat s dokumenty
Číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107, MV ČR AK/PV-577/2015, AK/VE-398/2015

4.4.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 4.4.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: PhDr. Irena HAJZLEROVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 321

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Díky tomuto webináři získáte informace k praktickým dovednostem jak správně nakládat s dokumenty, které do školy přicházejí a které škola odesílá, včetně těch, které se z její činnosti vytvářejí a jsou pro školu nezbytné, přestože se nikam neodesílají. Při vedení spisové služby v elektronických systémech spisové služby je nutno dodržovat základní pravidla. Školy, které vedou spisovou službu v listinné podobě, se musí seznámit s tím, jak mají správně evidovat a ukládat digitální dokumenty.

Webinář je zaměřen na vysvětlení legislativy, která se zabývá spisovou službou, tedy běžného chodu administrativy v instituci či organizaci, se zaměřením na školské prostředí. Hlavní důraz bude kladen na archivní zákon č. 499/2004 Sb., který byl novelizován a pozměněn zákonem č. 56/2014 Sb., a na vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, která byla novelizována novou vyhláškou č. 283/2014 Sb. Poslední změna proběhla 27. 3. 2019 vyhláškou č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky a prováděcí zákon o archivnictví a spisové službě.

Webinář poskytne nové aktuální informace ke spisové službě zkušeným i začínajícím pracovníkům, kteří vedou jakoukoli agendu.

 

Obsah webináře:

1. část

 • Úvod do problematiky a potřebná legislativa – zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby č. 259/2012 Sb. obojí ve znění pozdějších předpisů.
 • Vysvětlení základních pojmů spisové služby, příjem, třídění, označování a evidence dokumentů, zajištění jejich oběhu, vyřizování, podepisování a odesílání.
 • Povinnost používání datových schránek orgánů veřejné moci – jak správně evidovat a ukládat dokumenty doručené prostřednictvím datových schránek, jaké má škola používáním povinnosti při používání datové schránky orgánu veřejné moci.
 • Evidence a ukládání elektronických dokumentů v ESSL, ale i v případě, kdy škola vede listinnou spisovou službu.

 

2. část

 • Tvorba spisu dvěma způsoby: spojováním dokumentů a pomocí spisového přehledu (sběrného archu). Tvorba spisového řádu včetně spisového a skartačního plánu. Vedení spisové služby v mimořádných situacích u elektronické spisové služby.
 • Ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení. Elektronická skartace. Skartační návrh a seznamy dokumentů určených ke skartačnímu řízení, vytváření SIP balíčků.
 • Příruční registratura, spisovna a její správné umístění a vybavení. Péče a ochrana dokumentů zaniklých původců – spisová rozluka.
 • Před archivní dohled ze strany místně příslušných státních archivů, kontroly ze strany archivu, přestupky při vedení spisové služby, jejich odstraňování a případné sankce.

 

Výklad bude provázen prezentací. Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

Účastníkům nabízíme publikaci Spisová služba ve školství – jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty, autor PhDr. Irena Hajzlerová (PARIS 2/2021, CD-R s přílohami, cena 335 Kč)

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu
 • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box