Daň z příjmů právnických osob v roce 2018 a v roce 2019. Program semináře byl aktualizován k 26. 10. 2018

11.12.2018

Typ:Účetnictví · Město:Karviná

Termín: 11.12.2018 / 09:00 - 14:00 Místo: Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná-Hranice Lektor: Ing. Pavel VLACH Cena: 1390 Kč Var. symbol: 736

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Daň z příjmů právnických osob v letech 2018 a 2019

Program semináře byl aktualizován k 26. 10. 2018

Pro mnohé poplatníky daně z příjmů právnických osob je patrně potěšitelným zjištěním, že rozsah legislativních změn provedených v zákoně o daních z příjmů v roce 2018 není zásadní. O to více se lze soustředit na připomenutí změn, které pro převážnou většinu poplatníků začaly platit k 1. lednu 2018 a pro zdaňovací období roku 2018 jsou tedy úpravami, které nelze opomenout. Připomenutí těchto změn provedených zákonem č. 170/2017 Sb. bude současně doprovázeno zařazením upravených či doplněných výkladů, popř. metodických komentářů vyplývajících ze závěrů projednávaných v rámci Koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ či vyplývajících z aktuální judikatury.

 

Výklad bude věnován mj. např. oblastem:

 • technického zhodnocení majetku provedeného nájemcem a dalšími oprávněnými uživateli
 • problematice nehmotného majetku, jeho odpisování, vzniku technickým zhodnocením
 • daňovému režimu plateb za zpřístupnění technických funkcí majetku
 • likvidaci hmotného majetku v návaznosti na uplatnění zůstatkové ceny stavebního díla do základu daně
 • odpisům majetku při zvýšení spoluvlastnických podílů
 • výplatám podílů na zisku při jeho nerovnoměrném rozdělení
 • uplatnění položky snižující základ daně u subjektů neziskového sektoru
 • otázce (ne)zahrnutí DPH v případě nedoložených mank a škod
 • problematice finančního leasingu
 • zaměstnaneckým benefitům a otázce jejich nepeněžní formy,
 • cestovním náhradám členů statutárních orgánů, problematice cenných papírů a podílů, apod.

 

Nad rámec těchto témat bude do výkladu zařazena komplexní rekapitulace řešení pohledávek z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách, zejména:

 • tvorba zákonných opravných položek (vč. opravných položek k pohledávkám v cizí měně)
 • odpis pohledávek (vč. odpisu pohledávek v cizí měně)
 • postoupení pohledávek
 • problematika pohledávek z titulu smluvních sankcí (vč. posouzení daňové účinnosti smluvních sankcí)

Opomenut nebude ani stručný přehled již účinných či připravovaných dílčích novel zákona o daních z příjmů a alespoň stručná informace o nyní Poslaneckou sněmovnou projednávané novele (sněmovní tisk č. 206) implementující do zákona o daních z příjmů směrnici proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem ATAD – /Směrnici Rady EU 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem/ upravující

 • omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů
 • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
 • pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti
 • důsledky rozdílných právních kvalifikací
 • oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Partneři