Praktické uplatňování DPH v roce 2019 u škol a školských zařízení, změny v oblasti DPH pro rok 2020
MŠMT 32178/2016-1-949

18.11.2019

Typ:Školství · Město:Brno

Termín: 18.11.2019 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 696

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u subjektů, které působí v oblasti výchovy a vzdělávání. V průběhu semináře bude s využitím příkladů z praxe prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2019 s využitím zkušeností při aplikaci zákona o DPH v praxi.

V průběhu semináře budou účastníci seznámeni se změnami v oblasti DPH pro rok 2020. Účastníci budou také upozorněni na předpokládaný vývoj v oblasti uplatňování DPH při poskytování vzdělávací činnosti.

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, ekonomům a účetním všech typů škol včetně vysokých škol.

 

OBSAH SEMINÁŘE

 • Aktuální informace aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybrané informace a výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR včetně upozornění na další změny v oblasti DPH v roce 2020.
 • Změny provedené s účinností od 1. 4. 2019 – faktické dopady pro školy a předpoklad dalšího vývoje v této oblasti.
 • Vymezení vybraných pojmů – úplata, dotace k ceně, ekonomická činnost, osoba povinná k dani, obchodní majetek, uskutečněné plnění, cena obvyklá, rekvalifikace; praktická aplikace v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Daňové doklady – náležitosti daňových dokladů, povinnost vystavit a doručit daňový doklad, specifické typy daňových dokladů – souhrnný daňový doklad, splátkový a platební kalendář.
 • Základ daně a výše daně – výpočet daně, zaokrouhlení, oprava základu daně a výše daně – praktické příklady.
 • Nájem nemovitých věcí v roce 2019 – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, upozornění na změny v roce 2020 až 2021, služby související s nájmem.
 • Nárok na odpočet daně – poměrování, krácení, úprava a vyrovnání odpočtu daně v praktických příkladech, DPH jako výdaj uznatelný pro účely dotace, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení, praktické příklady.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, možnost uplatnění fikce RDPH, časté chyby a jejich řešení.
 • Aktuální problematika DPH v roce 2020 ve vztahu k uplatňování DPH u škol a školských zařízení – výchova a vzdělávání, poskytnutí sportovního zařízení, finanční příspěvky, prodej majetku, lyžařské zájezdy a další akce, které jsou součástí výuky, stravování a ubytování žáků a studentů, volnočasové aktivity, jazykové vzdělávání, vzdělávání za účelem rekvalifikace, plnění poskytovaná příspěvkovými organizacemi.
 • Přijaté zahraniční faktury – přijatá plnění (přijaté zahraniční faktury) za služby a zboží z EU a třetích zemí, povinnosti příjemce plnění, uvádění údajů DAP k DPH a v kontrolním hlášení, upozornění na časté chyby.
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2019 – vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2019, změna zdaňovacího období v roce 2020.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před seminářem na email paris.ka@seznam.cz).

 

Účastníci obdrží pracovní materiály – standardní prezentaci a metodické materiály k vybraným oblastem uplatňování DPH.

Partneři