Praktické příklady pracovního práva ve školství
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949, MV ČR AK/PV-54/2014, AK/VE-9/2014

7.11.2019

Typ:Školství · Město:Pardubice

Termín: 7.11.2019 / 09:00-14:00 Místo: Dům dětí a mládeže ALFA - odloučené pracoviště DELTA, Gorkého 2658, Pardubice Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 689

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Nabízíme odborný výklad k dílčím vybraným částem pracovněprávních předpisů a předpisů náležejících ke školské legislativě, které vyvolávají opakovaně výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné interpretace.

Obsahem semináře bude diskuze nad těmito problémy, a to důsledně s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení.

Zvolenou metodou je rozbor konkrétních příkladů z praxe s ohledem na aktuální judikaturu.

Kromě jiného se bude lektor věnovat těmto tématům:

 • podmínky navazování nových pracovněprávních vztahů včetně problematiky uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou,
 • předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků,
 • vztah zaměstnavatele a zřizovatele ve školské praxi,
 • nadúvazková práce pedagogických pracovníků,
 • rozvržení a evidence pracovní doby, přestávky v práci pedagogických pracovníků,
 • práce pedagogického pracovníka mimo pracovní poměr,
 • souběžné pracovněprávní vztahy pedagogických pracovníků,
 • prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků,
 • skončení pracovního poměru,
 • aktuální judikatura v pracovněprávní oblasti,
 • diskuse a zodpovězení dotazů.

Aktuálnosti semináře napomohou konkrétní dotazy a náměty od jednotlivých účastníků semináře. Proto doporučujeme současně s přihláškou na seminář předem formulovat dotazy, problémy a okruhy k diskuzi – takto zaslaným námětům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost lektora.

Seminář je určen ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a dále odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních samosprávných celků (obcí a krajů).

Vzhledem k významu daného tématu doporučujeme účast předsedů odborových organizací.

Účastníci semináře obdrží pracovní materiál v podobě obsahu prezentace.

Související právní předpisy: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon).

Účastníkům nabízíme aktualizovanou publikaci Právní rámec řízení škol a školských zařízení (PARIS 9/2019, 408 stran, CD-ROM s přílohami.

Partneři