Odpovědnost vedoucího pracovníka za řízení školy a školského zařízení
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949, MV ČR AK/PV-374/2019, AK/VE-234/2019

17.10.2019

Typ:Školství · Město:Brno

Termín: 17.10.2019 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 669

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář obsahuje následující témata:

 • Základní právní pojmy a zásady v oblasti vzdělávání.
 • Právní postavení fyzické osoby ve vzdělávání.
 • Odpovědnost ve vzdělávání.
 • Ochrana osobnosti a autorskoprávní ochrana ve vzdělávání.
 • Školní vzdělávací program a jeho plnění – výkon přímé pedagogické činnosti.
 • Přímá pedagogická činnost jako součást týdenní pracovní doby pedagogického pracovníka.
 • Práva a povinnosti dětí, žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých dětí a žáků.
 • Dokumentace škol a školských zařízení, školní matrika.
 • Organizace mimoškolních akcí.
 • Vztah školy (školského zařízení) a orgánů veřejné správy a samosprávy (zřizovatel školy).
 • Vybrané kapitoly pracovněprávních vztahů ve školství: pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, překážky v práci, dovolená, odměňování.

Pracovní materiál pro účastníky semináře: prezentace jednotlivých témat.

Seminář je určen ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a dále odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních celků kraje a obcí, zabývající se školstvím.

 

Účastníkům nabízíme nové 5. vydání publikace PRÁVNÍ RÁMEC ŘÍZENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (PARIS 9/2019, cena 460 Kč, 390 stran, CD-R s přílohami).

Partneři