BOZP ve školách a školských zařízeních. Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pracovníka školy nebo školského zařízení v případě úrazu zaměstnanců a žáků, zdravotní způsobilost zaměstnanců a žáků.
MŠMT 32178/2016-1-949

10.10.2019

Typ:Školství · Město:Zlín

Termín: 10.10.2019 / 09:00-13:00 Místo: Centroprojekt, kinosál, Štefánikova 167, Zlín Lektor: Ing. Jan ROMANĚNKO Cena: 1300 Kč Var. symbol: 668

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen především pro zaměstnance škol a školských zařízení, kteří mají ve školách na starosti oblast BOZP, tedy především pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 101 odst. 2 ZP – „péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají“.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že všichni vedoucí zaměstnanci musí být proškoleni odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP.

Vedoucím zaměstnancem je každý, kdo pobírá příplatek za vedení např. ředitel, zástupce ředitele, vedoucí školní jídelny, vedoucí vychovatel, vedoucí učitelka MŠ, školník apod.

Obsah semináře je zaměřen na legislativní změny v oblasti BOZP v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy a zásadní legislativní změny v oblasti pracovně lékařských služeb v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákony č. 372/2011 Sb.,č. 373/2011 Sb. a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách.

Cílem semináře je definice základních pojmů v oblasti pracovní a školní úrazovosti a prevence úrazovosti zaměstnanců a žáků.

Obsah semináře: 

  • Práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců za BOZP
  • Odpovědnost vedoucího pracovníka za BOZP
  • Pracovní a školní úrazy, příklady z praxe
  • Odpovědnost zaměstnavatele v případě pracovního úrazu
  • Odpovědnost školy a školského zařízení v případě školního úrazu
  • Pracovně lékařské služby z hlediska nové legislativy
  • Zajištění a obsah pracovně lékařských služeb, lékařské prohlídky
  • Požadavky na zdravotní způsobilost podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Seminář bude v závěru doplněn školskou poradnou a reakcí na aktuální otázky účastníků v oblasti BOZP.

Seminář bude provázen prezentací.

Účastníkům bude po semináři zaslán soubor pracovních materiálů.

Účastníci semináře získají OSVĚDČENÍ pro BOZP s platností 36 měsíců.

Legislativní rámec semináře je prezentován na stránkách www.paris-karvina.cz

Partneři