Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití
Číslo akreditace MŠMT 471/2017-1-162, MV ČR AK/PV-377/2019, AK/VE-237/2019

11.11.2019


Termín: 11.11.2019 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 664

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

OBSAH SEMINÁŘE:

Příspěvková organizace je ve svém hospodaření do značné míry vázána účelovostí finančních prostředků, ať už těch, které obdrží z veřejných rozpočtů, tak také těch, které získá vlastní činností. Kromě “běžných” provozních prostředků hospodaří  s prostředky ve svých peněžních fondech. A právě tvorba a použití těchto fondů je zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jednoznačně stanovena. V praxi se však velmi často setkáváme

s tím, že příspěvkové organizace si ustanovení zmíněného zákona vykládají až příliš volně (například při používání rezervního fondu), z čehož pramení poměrně časté sankce za porušení rozpočtové kázně. Znalost problematiky peněžních fondů je jedním z nutných předpokladů pro správné fungování každé školské příspěvkové organizace. Nejde jen o těch několik paragrafů rozpočtových pravidel upravujících tvorbu a použití fondů. Je nutná také znalost pojmů, které rozpočtová pravidla používají. Především je nutné chápat rozdíl mezi investičními

a provozními výdaji a také rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou. Chce-li se organizace vyvarovat možných sankcí za porušení rozpočtové kázně, tak také musí důsledně rozlišovat investiční a neinvestiční majetek.

 

OBSAH SEMINÁŘE:

  • Legislativní rámec (zákon č. 250/2000 Sb., vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP a vyhláška č. 410/2009 Sb.)
  • Fond odměn (tvorba a použití)
  • Fond kulturních a sociálních potřeb (tvorba a použití)
  • Rezervní fond (tvorba a použití)
  • Fond investic (tvorba a použití, definování investičních výdajů)
  • Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic (peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku)
  • Rozpočtová kázeň (souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů, sankce za porušení rozpočtové kázně)
  • Diskuse a zodpovězení dotazů.

 

      Účastníci semináře obdrží písemný materiál a CD s doprovodným materiálem.

      Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz

Partneři