Spisová služba ve školství, jak správně manipulovat s dokumenty, zkušenosti s GDPR
MŠMT 32178/2016-1-949

4.10.2019

Typ:Školství · Město:Olomouc

Termín: 4.10.2019 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc, budova ředitelství školy Lektor: PhDr. Irena HAJZLEROVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 656

Objednat

Popis semináře

Obsahem semináře je vysvětlení toho, jak správně nakládat s dokumenty, které do školy přicházejí a které škola odesílá, včetně těch, které se z její činnosti vytvářejí a nikam se neodesílají. Při vedení spisové služby v elektronických systémech spisové služby je nutno dodržovat nová pravidla. Školy, které vedou spisovou službu v listinné podobě, se musí seznámit s tím, jak mají správně evidovat a ukládat digitální dokumenty. Bude vysvětlena otázka, jak přistupovat k nařízení Evropské unie ke GDPR.

Seminář je dále zaměřen na vysvětlení legislativy, která se zabývá spisovou službou, tedy běžného chodu administrativy v instituci či organizaci, se zaměřením na školské prostředí. Hlavní důraz bude kladen na archivní zákon č. 499/2004 Sb., který byl novelizován a pozměněn zákonem č. 56/2014 Sb., s platností od 7. 4. 2014, a na vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, která byla novelizována novou vyhláškou č. 283/2014 Sb., jež vešla v platnost 1. ledna 2015.

Seminář poskytne nové aktuální informace ke spisové službě zkušeným i začínajícím pracovníkům, kteří vedou jakoukoli agendu.

Obsah semináře:

  1. část
  • Úvod do problematiky a potřebná legislativa – zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, který byl pozměněn zákonem č. 56/2014 Sb., vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby č. 259/2012 Sb. a její novela č. 283/2014 Sb., která vešla v platnost 1. 1. 2015.
  • Vysvětlení základních pojmů spisové služby, příjem, třídění, označování a evidence dokumentů, zajištění jejich oběhu, vyřizování, podepisování a odesílání.
  • Povinnost používání datových schránek orgánů veřejné moci – jak správně evidovat a ukládat dokumenty doručené prostřednictvím datových schránek, jaké má škola jejich používáním povinnosti.

Evidence a ukládání elektronických dokumentů v případě, kdy škola vede listinnou spisovou službu.

  1. část
  • Tvorba spisu dvěma způsoby: spojováním dokumentů a pomocí spisového přehledu (sběrného archu). Tvorba spisového řádu včetně spisového a skartačního plánu. Vedení spisové služby v mimořádných situacích u elektronické spisové služby.
  • Ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení. Skartační návrh a seznamy dokumentů určených ke skartačnímu řízení. Příruční registratura, spisovna a její správné umístění a vybavení. Péče a ochrana dokumentů zaniklých původců – spisová rozluka.
  • Předarchivní dohled ze strany místně příslušných státních archivů, přestupky při vedení spisové služby, jejich odstraňování a případné sankce.

Zkušenosti a správné postupy v návaznosti na GDPR.

Výklad bude provázen prezentací. Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

 

 

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Partneři