Praktické uplatňování DPH v roce 2019 u škol a školských zařízení, novela zákona o DPH pro rok 2019
Seminář je akreditován MŠMT, č. 32178/2016-1-949

24.5.2019

Typ:Školství · Město:Praha

Termín: 24.5.2019 / 09:00 - 14:00 Místo: Dům dětí a mládeže, Slezská 21/920, Praha 2 Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1390 Kč Var. symbol: 642

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u subjektů, které působí v oblasti výchovy a vzdělávání. V průběhu semináře bude s využitím příkladů z praxe prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2019 s využitím zkušeností při aplikaci zákona o DPH v praxi.

V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s novelou zákona o DPH, legislativně schválenou 12. 3. 2019, která přináší zásadní změny postupů v DPH. Účastníci budou také upozorněni na předpokládaný vývoj v oblasti uplatňování DPH při poskytování vzdělávací činnosti do roku 2021.

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, ekonomům a účetním všech typů škol včetně vysokých škol.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Aktuální informace aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybrané informace a výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR včetně upozornění na další změny v oblasti DPH v roce 2019.
 • Vymezení vybraných pojmů – úplata, dotace k ceně, ekonomická činnost, osoba povinná k dani, obchodní majetek, uskutečněné plnění, cena obvyklá, rekvalifikace; praktická aplikace v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Sazby daně – změny platné od 1. 2. 2019, upozornění na předpokládané změny v oblasti sazeb daně v roce 2019, nesprávně uplatněná sazba daně a její dopady.
 • Daňové doklady – náležitosti daňových dokladů, povinnost vystavit a doručit daňový doklad, specifické typy daňových dokladů – souhrnný daňový doklad, splátkový a platební kalendář.
 • Základ daně a výše daně – výpočet daně, zaokrouhlení celkové částky, oprava základu daně a výše daně.
 • Místo plnění při poskytnutí digitálních služeb – změny od 1. 1. 2019 u služeb v systému MOSS, zavedení limitu 10 000 EUR.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, upozornění na časté chyby, změny v roce 2019.
 • Dodání a nájem nemovitých věcí v roce 2019 – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, upozornění na změny v roce 2019 až 2021, služby související s nájmem.
 • Nárok na odpočet daně – poměrování, krácení, úprava a vyrovnání odpočtu daně v praktických příkladech, DPH jako výdaj uznatelný pro účely dotace, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení, praktické příklady.
 • Aktuální problematika DPH v roce 2019 ve vztahu k uplatňování DPH u škol a školských zařízení – výchova a vzdělávání, poskytnutí sportovního zařízení, finanční příspěvky, prodej majetku, plnění poskytovaná příspěvkovými organizacemi a další.
 • Vybraná plnění realizovaná školami – lyžařské zájezdy a další akce, které jsou součástí výuky, stravování a ubytování žáků a studentů, volnočasové aktivity, jazykové vzdělávání, vzdělávání za účelem rekvalifikace, školní plesy a další činnosti realizované školami a školskými zařízeními.
 • Přijaté zahraniční faktury – přijatá plnění (přijaté zahraniční faktury) za služby a zboží z EU a třetích zemí, povinnosti příjemce plnění, uvádění údajů DAP k DPH a v kontrolním hlášení, upozornění na časté chyby.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před seminářem na email paris.ka@seznam.cz)

Účastníci obdrží pracovní materiály – standardní prezentaci a metodické materiály k vybraným oblastem uplatňování DPH.

Partneři