Vnitřní kontrolní systém školských příspěvkových organizací, schvalování výdajů
Číslo akreditace MŠMT 471/2017-1-162

10.6.2019

Typ:Školství · Město:Zlín

Termín: 10.6.2019 / 09:00-14:00 Místo: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Broučkova 372, Zlín Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1390 Kč Var. symbol: 607

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

OBSAH SEMINÁŘE:

Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly

 • zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
 • neschválený zákon o řízení a kontrole veřejných finance
 • stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti
 • ředitele školy, řídící kontrola a interní audit)
 • transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice

Předběžná řídící kontrola

 • schvalování výdajů příspěvkové organizace
 • limitovaný příslib, individuální příslib
 • možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly
 • základní druhy výdajů příspěvkových organizací z hlediska zdrojů krytí

Průběžná a následná řídící kontrola

 • plán kontrolní činnosti
 • záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)
 • kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací

Vyhodnocování rizik

 • soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě,
 • metodika MF ČR)
 • zpracování analýzy rizik – hodnocení dopadu a míry
 • pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik

Hospodárnost, efektivnost a účelnost

 • základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice
 • souvislost kritérií „3E“ a zadávání veřejných zakázek
 • důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje

Časté nedostatky ve vnitřní kontrole

 • chyby v průběhu schvalování budoucích výdajů
 • nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti
 • chyby v definování vnitřních kontrolních postupů
 • neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou
 • realizace veřejných výdajů v rozporu s „3E“
 • nesprávné stanovení limitovaného příslibu
 • nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
 • účetní chyby
 • chyby při čerpání dotací

Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy.

Účastníci semináře obdrží písemný materiál, vzorovou směrnici o provádění vnitřní kontroly a další materiály na CD.

Dotazy lze zasílat předem na adresu: petr-sikora@centrum.cz.

Partneři