Povinnosti vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti BOZP a PO, nejčastější problémy v BOZP a PO a jejich řešení
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

20.11.2018

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 20.11.2018 / 08:30-14:30 Místo: Janáčkova konzervatoř, Českobratrská 40, Ostrava – Moravská Ostrava Lektor: Jiří Vařeka Cena: 1000 Kč Var. symbol: 586

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen pro ředitele, zástupce ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 133/1985 Sb., zákon o PO, ve znění pozdějších předpisů.

Vedoucím zaměstnancem je každý pracovník, který pobírá příplatek za vedení, např. vedoucí ŠJ, vedoucí učitelka MŠ, vedoucí vychovatel, školník, pracovník pověřený agendou BOZP a PO.

Semináře je zaměřen na všechny změny v legislativě týkající se BOZP a PO se zaměřením na školství, se kterými je ředitel, zástupce ředitele či vedoucí pracovník povinen se seznámit (§ 108 ZP) a tyto informace sdělit svým podřízeným zaměstnancům. Předmětem bude dále aktuální legislativa

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
  • Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o BOZP (zkrácený název) v platném znění
  • Zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně zdraví v platném znění
  • Zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách v platném znění
  • Zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně v platném znění
  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění
  • prováděcí předpisy k jednotlivým zákonům
  • a další nezodpovězené otázky v oblasti BOZP a PO ve školství

Účastníci semináře obdrží osvědčení o absolvování školení vedoucích pracovníků o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP na základě ověření znalostí ve smyslu zákoníku práce   a osvědčení o absolvování školení vedoucích pracovníků v oblasti požární ochrany v rozsahu pro vedoucí pracovníky.

Platnost osvědčení je stanovena v souladu s ustanovením § 23 odst. 3, vyhlášky č. 246/2001 Sb. a zákoníku práce v platném znění na dobu 3 let.

Účastníkům semináře nabízíme publikaci BOZP a PO v příkladech školské praxe autorů Ing. Jana Romaněnka a PaedDr. Pavla Skácelíka Ph.D. (PARIS 9/2015, platná pro rok 2017, cena 395 Kč, 392 stran, CD-R s přílohami).

Partneři