Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití
Číslo akreditace MŠMT 471/2017-1-162

10.10.2018

Typ:Školství · Město:Brno

Termín: 10.10.2018 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1390 Kč Var. symbol: 541

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, kraj).

Pro hospodaření ve veřejné sféře je příznačná jednoznačně stanovená účelovost peněžních prostředků. Beze zbytku to platí i pro příspěvkové organizace, které musí důsledně rozlišovat investiční a provozní prostředky. Ale to nestačí, podle rozpočtových pravidel navíc tvoří a používají čtyři peněžní fondy s taxativně stanovenou tvorbou a možnostmi použití. Fondové hospodaření přináší četná úskalí vyplývající jednak ze zažitých (legislativou nepodložených) stereotypů a také bohužel z nejasné formulace některých ustanovení rozpočtových pravidel. Nesprávná tvorba a použití peněžních fondů ale zpravidla znamená porušení rozpočtové kázně, za které zřizovatel ukládá sankční odvod. Vymezení tvorby a použití všech fondů bude proto klíčovou náplní semináře.

Účastníci semináře budou také upozorněni operace s peněžními fondy, které schvaluje zřizovatel. Stranou pozornosti nezůstane ani povinné ověřování peněžního krytí fondu investic a nově zavedená povinnost inventarizovat peněžní fondy.

Program

 

1) Legislativní rámec

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

2) Rezervní fond

 • tvorba
 • použití

3) Fond investic

 • tvorba
 • použití
 • definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)

 

4) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

 • peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku

5) Fond odměn

 • tvorba
 • použití

6) Fond kulturních a sociálních potřeb

 • tvorba
 • použití

7) Rozpočtová kázeň

 • souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů
 • sankce za porušení rozpočtové kázně

Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a dále doprovodné materiály na CD (například vzor inventurního soupisu majetku a zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic). V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před seminářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz.

Program semináře může být přizpůsoben případným změnám legislativy.

Partneři