Praktická aplikace DPH u ÚSC a PO v roce 2018
Seminář je akreditován MV ČR

27.3.2018

Typ:Státní správa · Město:Ostrava

Termín: 27.3.2018 / 09:00-14:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: Ing. Lydie MUSILOVÁ Cena: 1390 Kč Var. symbol: 486

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Podrobný výklad DPH s upozorněním na změny v oblasti DPH od 1. 7. 2017 (zákon č. 170/2017), včetně aktuálních výkladů GFŘ zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO.

Informace k připravované novele DPH 2019.

Program semináře:

 • Změny v §4 ZDPH – základní pojmy (obchodní majetek, DHM, finanční leasing),
 • Služby související s nemovitostí – doplnění a upřesnění pravidel
 • Vznik povinnosti přiznat daň

 

 • úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění, plnění, které není dostatečně určeno, řešení záloh a platebních kalendářů
 • den uskutečnění plnění při poskytnutí služby, plnění poskytovaná po dobu delší než 12 měsíců.
 • doporučení k úpravě DUZP u nájemních smluv, pachtovních smluv, reklamních smluv, smluv o věcném břemeni atd.
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu u mank a škod. Změny v §73 (podmínky odpočtu) a § 75 (výpočet odpočtu v poměrné výši). Vazby odpočtu na dotační tituly.
 • Základ daně
 • Daňové doklady
 • Sazby daně
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění – zálohové platby, uvádění údajů v DAP a KH, rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2017 v návaznosti na informaci GFŘ:
 • dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí sodu o nuceném prodeji
 • dodání zboží jako záruka
 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – časový posun v roce 2017, rozšíření zjednodušujících postupů ve smyslu § 104 ZDPH ve vazbě na částečný odpočet.
 • Rozšíření ručení za daň, virtuální měna, nespolehlivá osoba
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51)
 • Úplatný převod nemovitých věcí, vklad majetku.
 • V průběhu výkladu bude věnován dostatečný prostor dotazům, které lze zaslat i předem pořádající vzdělávací agentuře.

Partneři