ON-LINE webinář – FKSP a další fondy školských a ostatních příspěvkových organizací
Akreditace MŠMT, MV ČR

25.11.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 25.11.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 369

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis webináře

Webinář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním nejen školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, DSO, kraj).

Pro hospodaření příspěvkových organizací je příznačná jednoznačně stanovená účelovost peněžních prostředků. Beze zbytku to platí i pro příspěvkové organizace, které musí důsledně rozlišovat investiční a provozní prostředky, přičemž podle rozpočtových pravidel navíc tvoří a používají čtyři peněžní fondy s taxativně stanovenou tvorbou a možnostmi použití. Fondové hospodaření přináší četná úskalí vyplývající jednak ze zažitých (legislativou nepodložených) stereotypů a také bohužel z nejasné formulace některých ustanovení rozpočtových pravidel. Nesprávná tvorba a použití peněžních fondů ale zpravidla znamená porušení rozpočtové kázně, za které zřizovatel ukládá sankční odvod. Vymezení tvorby a použití všech fondů bude proto klíčovou náplní semináře.

Největší pozornost bude věnována FKSP, zejména pak i posledním novelám vyhlášky o FKSP, které přinesly nové možnosti použití fondu a upravily některé stávající. Účastníci webináře budou také upozorněni na operace s peněžními fondy, které schvaluje zřizovatel. Stranou pozornosti nezůstane ani povinné ověřování peněžního krytí fondu investic a povinnost inventarizovat peněžní fondy.

 

Program

1) Legislativní rámec

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

2) Fond kulturních a sociálních potřeb

 • tvorba
 • použití (nové možnosti po posledních novelách: zdravotnické benefity, peněžitý příspěvek
  na stravování)

3) Rezervní fond

 • tvorba
 • použití

4) Fond investic

 • tvorba
 • použití
 • definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)

5) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

 • peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku, inventarizace

6) Fond odměn

 • tvorba
 • použití

7) Rozpočtová kázeň

 • souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů
 • sankce za porušení rozpočtové kázně.

 

Účastníci webináře obdrží podrobný materiál a navazující doprovodné materiály (například informace k peněžitému příspěvku na stravování a daňovým dopadům poskytování příspěvků na masáže, dále vzor inventurního soupisu majetku a zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic).

V průběhu celého webináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před webinářem na e-mail: petr sikora@centrum.cz. Program webináře může být přizpůsoben případným dalším změnám legislativy.

 

Účastníkům nabízíme:

 • publikaci FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, autor Ing. Petr SIKORA (PARIS 9/2022, 112 stran, CD-R s přílohami, 2. vydání, cena 320 Kč).
 • aktualizovanou publikaci Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 1/2021, 224 stran, CD-R s přílohami, 3. vydání, cena 330 Kč).

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu

Během, případně po skončení webináře:

 • fakturu, osvědčení

Partneři