ON-LINE webinář – Školská příspěvková organizace a její zřizovatel
Akreditace MŠMT, MV ČR

12.12.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 12.12.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 347

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis webináře

Během přípravy publikace Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření se její autor setkával s problematikou vzájemných vztahů příspěvkové organizace a jejího zřizovatele.  Tato skutečnost ho vedla k tomu, že po dohodě s pořadatelem připravil samostatný webinář na toto téma.  Společně mapovali názory zástupců příspěvkových organizací i jejich zřizovatelů, přičemž se potvrdilo, že oslovení považují téma webináře za důležité. Mnozí zástupci organizací i zřizovatelů také přispěli svými podněty, které lektor při přípravě webináře využil.

Webinář je určen zejména ekonomům a ředitelům školských a dalších příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky (obcemi, městy a kraji).

Pro fungování příspěvkové organizace jsou vztahy se zřizovatelem zásadní. Zřizovatel se totiž významně podílí na jejím financování a zpravidla ji dává k dispozici svůj majetek. Organizace proto musí znát svá práva a povinnosti, která vyplývají nejen z legislativy, ale také z direktiv zřizovatele. Účastníci semináře budou upozorněni na tato četná omezení či zákazy.  Je nezbytné, aby organizace dobře znala pravidla financování a nakládání s majetkem, která jsou zakomponována do zřizovací listiny. Upozorníme na to, jak zřizovací listinu správně číst a jak se vyvarovat možných nedorozumění. Budeme klást důraz na rozlišení hlavní a doplňkové činnosti. Účastníci webináře budou upozorněni na operace, úkony či dokumenty, které dopředu schvaluje zřizovatel. V závěru webináře bude podán výklad případů nesprávného použití poskytnutých finančních prostředků – porušení rozpočtové kázně. Účastníci webináře budou mít prostor k dotazům k této problematice – jak reagovat na kontrolní zjištění a na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Kromě podrobného písemného materiálu obdrží účastníci elektronicky také další doprovodné materiály, například nástin kalkulace nájemného při pronájmu tělocvičny, vzor seznamu inventurních soupisů, přehled důležité metodiky v oblasti kontroly, materiál ke schvalování účetních závěrek. Dotazy k tématu bude možné pokládat nejen během webináře, ale ještě před jeho konáním na adrese petr-sikora@centrum.cz.  Lektor také odpoví na dotazy účastníků webináře, které zašlou po jeho skončení.

 

 

PROGRAM

 

Právní rámec (zákony o obcích, krajích a hlavním městě; zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

 

Zřizovací listina

  • hlavní a doplňková činnost
  • majetek vlastní a svěřený
  •  změny zřizovací listiny

 Operace vázané na předchozí souhlas zřizovatele

  • tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
  • nákup na leasing a na splátky
  • přijímání majetku do vlastnictví organizace darem a děděním

 

Schvalování účetní závěrky

  • podklady pro schvalování
  • inventarizační zpráva
  • rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

 

Schvalování rozpočtu a rozpočtového výhledu

  • rozpočet
  • rozpočtový výhled

 

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol

  • povinnost příspěvkových organizací s interním auditem podávat roční zprávu
  • povinnost všech příspěvkových organizací informovat MF ČR o závažných zjištěních (a kdy tyto informace podává zřizovatel)

 

Porušení rozpočtové kázně

  • odvody za porušení rozpočtové kázně
  •  prominutí odvodů.

 

Účastníkům nabízíme aktualizovanou publikaci Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 1/2021, 224 stran, CD-R s přílohami, 3. vydání, cena 330 Kč) a publikaci FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, autor Ing. Petr SIKORA (PARIS 4/2020, 112 stran, CD-R s přílohami, 1. vydání, cena 280 Kč).

 

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu

 

Během, případně po skončení webináře:

 • fakturu, osvědčení

Partneři