Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním
Akreditace MŠMT, MV ČR

13.10.2022

Typ:Školství · Město:Brno

Termín: 13.10.2022 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1690 Kč Var. symbol: 343

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním školských a ostatních příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, DSO, městys, město, kraj).

K činnosti každé příspěvkové organizace je nezbytný majetek, ať už movitý či nemovitý. Jeho podstatnou složkou bývá také majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný k hospodaření – svěřený majetek. Organizace s tímto majetkem může nakládat jen v duchu pravidel stanovených ve zřizovací listině. Během semináře budou účastníci upozorněni na četná omezení či zákazy vyplývající také přímo z rozpočtových pravidel. Nakládání se svěřeným majetkem bude věnována velká pozornost. Účastníci semináře budou upozorněni také na majetkové operace, které schvaluje zřizovatel. Stranou pozornosti nezůstane ani majetek ve vlastnictví příspěvkových organizací, investiční majetek, technická zhodnocení a opravy majetku. V rámci výkladu o inventarizaci budou účastníci semináře upozorněni na povinnost inventarizovat také peněžní fondy a jmění.

 

Program:

 

I. Majetek ve veřejné sféře – právní rámec

 • zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci
 • rozpočtová pravidla územních rozpočtů
 • zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
 • zákon o daních z příjmů
 • České účetní standardy (č. 708 a 710)

 

II. Majetek příspěvkových organizací

 • Kategorie majetku
 • Technická zhodnocení a opravy majetku
 • Odpisování majetku
 • Ochrana majetku – zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti
 • Nakládání s majetkem – nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)
 • Fond investic jako zdroj pro financování majetku – tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu

 

III. Inventarizace majetku

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, zjednodušený inventurní soupis peněžních fondů, inventarizační zpráva.

 

Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a další doprovodné materiály  (například vzor inventurního soupisu majetku a zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic). V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před seminářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz

 

Účastníkům nabízíme:

 • aktualizovanou publikaci Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 1/2021, 224 stran, CD-R s přílohami, 3. vydání, cena 330 Kč).
 • publikaci FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, autor Ing. Petr SIKORA (PARIS 9/2022, 112 stran, CD-R s přílohami, 2. vydání, cena 320 Kč).

Partneři