ON-LINE webinář – Školská příspěvková organizace a její zřizovatel
Číslo akreditace MŠMT 10525/2020-2-350, MV ČR AK/PV-375/2019, AK/VE-233/2019

20.5.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 20.5.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 316

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu
 • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.

Pro fungování příspěvkové organizace jsou vztahy se zřizovatelem zásadní. Zřizovatel se totiž významně podílí na jejím financování a zpravidla ji dává k dispozici svůj majetek. Organizace proto musí znát svá práva a povinnosti, která vyplývají nejen z legislativy, ale také z direktiv zřizovatele. Účastníci semináře budou upozorněni na tato četná omezení či zákazy.  Je nezbytné, aby organizace dobře znala pravidla financování a nakládání s majetkem, která jsou zakomponována do zřizovací listiny. Upozorníme na to, jak zřizovací listinu správně číst a jak se vyvarovat možných nedorozumění. Budeme klást důraz na rozlišení hlavní a doplňkové činnosti. Účastníci semináře budou upozorněni na operace, úkony či dokumenty, které dopředu schvaluje zřizovatel. V závěru semináře bude podán výklad případů nesprávného použití poskytnutých finančních prostředků – porušení rozpočtové kázně. Účastníci semináře budou mít prostor k dotazům k této problematice-jak reagovat na kontrolní zjištění a na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně.

 

 

Právní rámec (zákon o obcích, zákon  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Zřizovací listina

 • hlavní a doplňková činnost
 • majetek vlastní a svěřený
 • změny zřizovací listiny

Operace vázané na předchozí souhlas zřizovatele

 • tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
 • nákup na leasing a na splátky
 • přijímání majetku do vlastnictví organizace darem a děděním

Schvalování účetní závěrky

 • inventarizační zpráva
 • podklady pro schvalování rozdělení
 • zlepšeného hospodářského výsledku

Schvalování rozpočtu a rozpočtového výhledu

 • rozpočet
 • rozpočtový výhled

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol

 • povinnost příspěvkových organizací s interním auditem podávat roční zprávu
 • povinnost všech příspěvkových organizací informovat MF ČR o závažných zjištěních

Porušení rozpočtové kázně

 • odvody za porušení rozpočtové kázně
 • prominutí odvodů.

 

Kromě podrobného písemného materiálu obdrží účastníci elektronicky také další doprovodné materiály, například nástin kalkulace nájemného při pronájmu tělocvičny, vzor seznamu inventurních soupisů, přehled důležité metodiky v oblasti kontroly, materiál ke schvalování účetních závěrek. Dotazy k tématu je možné pokládat nejen během semináře, ale ještě před jeho konáním. Lektor také odpoví na dotazy účastníků webináře, které zašlou po jeho skončení.

Účastníkům nabízíme aktualizovanou publikaci Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 1/2021, 224 stran, CD-R s přílohami, 3. vydání, cena 330 Kč) a publikaci FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, autor Ing. Petr SIKORA (PARIS 4/2020, 112 stran, CD-R s přílohami, 1. vydání, cena 280 Kč).

Partneři