ON-LINE webinář – FKSP a další fondy školských a ostatních příspěvkových organizací
Číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107, MV ČR AK/PV-377/2019, AK/VE-237/2019

18.3.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 18.3.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 313

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Webinář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním nejen školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, DSO, kraj).

Pro hospodaření ve veřejné sféře je příznačná jednoznačně stanovená účelovost peněžních prostředků. Beze zbytku to platí i pro příspěvkové organizace, které musí důsledně rozlišovat investiční a provozní prostředky. Ale to nestačí, podle rozpočtových pravidel navíc tvoří a používají čtyři peněžní fondy s taxativně stanovenou tvorbou a možnostmi použití. Fondové hospodaření přináší četná úskalí vyplývající jednak ze zažitých (legislativou nepodložených) stereotypů a také bohužel z nejasné formulace některých ustanovení rozpočtových pravidel. Nesprávná tvorba a použití peněžních fondů ale zpravidla znamená porušení rozpočtové kázně, za které zřizovatel ukládá sankční odvod. Vymezení tvorby a použití všech fondů bude proto klíčovou náplní semináře. Velká pozornost bude věnována posledním novelám vyhlášky o FKSP, které přinesly s účinností od 1. 1. 2020 a od 1. 1. 2021 nové možnosti použití fondu a upravily některé stávající.

Účastníci semináře budou také upozorněni na operace s peněžními fondy, které schvaluje zřizovatel. Stranou pozornosti nezůstane ani povinné ověřování peněžního krytí fondu investic a povinnost inventarizovat peněžní fondy.

 

Program:

1) Legislativní rámec

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – novely
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb – novely
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

2) Fond kulturních a sociálních potřeb

 • tvorba
 • použití (nové možnosti po novelách)

3) Rezervní fond

 • tvorba
 • použití

4) Fond investic

 • tvorba
 • použití

5) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

 • peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku
 • inventarizace fondu investic a dalších fondů

6) Fond odměn

 • tvorba
 • použití

7) Rozpočtová kázeň

 • souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů
 • sankce za porušení rozpočtové kázně.

 

Účastníci obdrží podrobný písemný materiál a navazující doprovodné materiály (například přehled nejdůležitějších změn vyhlášky o FKSP, vzor zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic a informace o peněžitém příspěvku na stravování). V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před seminářem na email: petr-sikora@centrum.cz. Program semináře může být přizpůsoben případným dalším změnám legislativy.

Účastníkům nabízíme publikaci FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, autor Ing. Petr SIKORA (PARIS 4/2020, 112 stran, CD-R s přílohami, 1. vydání, cena 280 Kč.

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu
 • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.

Partneři