ON-LINE webinář – Vnitřní kontrolní systém školské příspěvkové organizace – schvalování výdajů
Číslo akreditace MŠMT 10525/2020-2-350, MV ČR AK/PV-373/2019, AK/VE-233/2019

28.1.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 28.1.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 283

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Webinář Vnitřní kontrolní systém školské příspěvkové organizace bude primárně zaměřen na proces provádění vnitřní kontroly včetně naplňování povinností ředitelů v této oblasti. Během webináře také probereme ty nejdůležitějším písemnosti související s vnitřní kontrolou (limitovaný a individuální příslib, pověření k provádění předběžné řídící kontroly). Velkou pozornost budeme věnovat schvalování veřejných výdajů příspěvkových operací a problémům s tím spojeným. Je totiž nezbytné, aby byl každý veřejný výdaj průkazně doložen a také v souladu s platnou legislativou schválen.

V rámci výkladu o průběžné a následné kontrole si zdůrazníme význam inventarizace a také se zaměříme na časté chyby při jejím provádění. Vysvětlíme si také způsob, jak by se ředitel příspěvkové organizace mohl vypořádat s definováním kritérií pro hospodárnost, účelnost a efektivnost.

Obsah webináře bude vycházet také ze zaslaných dotazů a samozřejmě zohlední aktuální stav kontrolní legislativy.

 

OBSAH

 1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly
 • zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
 • stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti ředitele organizace, řídící kontrola a interní audit)
 • transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice
 1. Předběžná řídící kontrola
 • schvalovací postupy dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole
 • limitovaný příslib, individuální příslib
 • možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly
 1. Průběžná a následná řídící kontrola
 • plán kontrolní činnosti
 • záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)
 • kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací
 1. Vyhodnocování rizik
 • soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, metodika MF ČR)
 • zpracování analýzy rizik – hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik
 1. Hospodárnost, efektivnost a účelnost
 • základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice
 • souvislost kritérií „3E“ a zadávání veřejných zakázek
 • důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje
 1. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole
 • chyby v průběhu schvalování budoucích operací
 • nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti
 • chyby v definování vnitřních kontrolních postupů
 • neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou
 • realizace veřejných výdajů v rozporu s „3E“
 • nesprávné stanovení limitovaného příslibu
 • nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
 • účetní chyby
 • chyby při čerpání dotací

Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy.

 

Účastníci webináře obdrží elektronicky podrobný materiál a vzory probíraných písemností. Vaše dotazy můžete zaslat také před konáním webináře na email:

petr-sikora@centrum.cz

Účastníkům nabízíme publikaci VNITŘNÍ KONTROLA VE ŠKOLÁCH A DALŠÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 9/2020, 152 stran, CD-R s přílohami, cena 285 Kč).

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu
 • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.

Partneři