ON-LINE webinář – FKSP a další peněžní fondy školských a ostatních příspěvkových organizací
Číslo akreditace MŠMT 471/2017-1-162, MV ČR AK/PV-377/2019, AK/VE-237/2019

21.1.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 21.1.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 282

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Webinář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním nejen školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, DSO, kraj).

Pro hospodaření ve veřejné sféře je příznačná jednoznačně stanovená účelovost peněžních prostředků. Beze zbytku to platí i pro příspěvkové organizace, které musí důsledně rozlišovat investiční a provozní prostředky. Ale to nestačí, podle rozpočtových pravidel navíc tvoří a používají čtyři peněžní fondy s taxativně stanovenou tvorbou a možnostmi použití. Fondové hospodaření přináší četná úskalí vyplývající jednak ze zažitých (legislativou nepodložených) stereotypů a také bohužel z nejasné formulace některých ustanovení rozpočtových pravidel. Nesprávná tvorba a použití peněžních fondů ale zpravidla znamená porušení rozpočtové kázně, za které zřizovatel ukládá sankční odvod. Vymezení tvorby a použití všech fondů bude proto klíčovou náplní webináře. Velká pozornost bude věnována posledním novelám vyhlášky o FKSP, které přinesly nové možnosti použití fondu a upravily některé stávající.

 

Účastníci webináře budou také upozorněni na operace s peněžními fondy, které schvaluje zřizovatel. Stranou pozornosti nezůstane ani povinné ověřování peněžního krytí fondu investic a povinnost inventarizovat peněžní fondy.

 

Program:

 

1) Legislativní rámec

–  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – novely

–  vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb – novely

– vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

 

2) Fond kulturních a sociálních potřeb

– tvorba

– použití (nové možnosti po novelách)

 

3) Rezervní fond

– tvorba

– použití

 

4) Fond investic

– tvorba

– použití

– definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)

 

5) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

– peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku

– inventarizace fondu investic a dalších fondů

 

6) Fond odměn

– tvorba

– použití

 

7) Rozpočtová kázeň

– souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů

– odvody za porušení rozpočtové kázně.

 

Účastníci webináře obdrží emailem podrobný materiál a navazující doprovodné materiály (například informace k peněžitému příspěvku na stravování a daňovým dopadům poskytování příspěvků na masáže, dále vzor inventurního soupisu majetku a zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic). V průběhu celého webináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před webinářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz. Program webináře může být přizpůsoben případným dalším změnám legislativy.

 

Účastníkům nabízíme publikaci FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 4/2020, 112 stran, CD-R s přílohami, cena 280 Kč).

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

  • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
  • soubor pracovního materiálu
  • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.

Partneři