ON-LINE webinář – FKSP a další peněžní fondy školských a ostatních příspěvkových organizací
Číslo akreditace MŠMT 471/2017-1-162, MV ČR AK/PV-377/2019, AK/VE-237/2019

21.1.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 21.1.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 282

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Webinář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním nejen školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, DSO, kraj).

Pro hospodaření ve veřejné sféře je příznačná jednoznačně stanovená účelovost peněžních prostředků. Beze zbytku to platí i pro příspěvkové organizace, které musí důsledně rozlišovat investiční a provozní prostředky. Ale to nestačí, podle rozpočtových pravidel navíc tvoří a používají čtyři peněžní fondy s taxativně stanovenou tvorbou a možnostmi použití. Fondové hospodaření přináší četná úskalí vyplývající jednak ze zažitých (legislativou nepodložených) stereotypů a také bohužel z nejasné formulace některých ustanovení rozpočtových pravidel. Nesprávná tvorba a použití peněžních fondů ale zpravidla znamená porušení rozpočtové kázně, za které zřizovatel ukládá sankční odvod. Vymezení tvorby a použití všech fondů bude proto klíčovou náplní webináře. Velká pozornost bude věnována posledním novelám vyhlášky o FKSP, které přinesly nové možnosti použití fondu a upravily některé stávající.

 

Účastníci webináře budou také upozorněni na operace s peněžními fondy, které schvaluje zřizovatel. Stranou pozornosti nezůstane ani povinné ověřování peněžního krytí fondu investic a povinnost inventarizovat peněžní fondy.

 

Program:

 

1) Legislativní rámec

–  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – novely

–  vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb – novely

– vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

 

2) Fond kulturních a sociálních potřeb

– tvorba

– použití (nové možnosti po novelách)

 

3) Rezervní fond

– tvorba

– použití

 

4) Fond investic

– tvorba

– použití

– definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)

 

5) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

– peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku

– inventarizace fondu investic a dalších fondů

 

6) Fond odměn

– tvorba

– použití

 

7) Rozpočtová kázeň

– souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů

– odvody za porušení rozpočtové kázně.

 

Účastníci webináře obdrží emailem podrobný materiál a navazující doprovodné materiály (například informace k peněžitému příspěvku na stravování a daňovým dopadům poskytování příspěvků na masáže, dále vzor inventurního soupisu majetku a zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic). V průběhu celého webináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před webinářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz. Program webináře může být přizpůsoben případným dalším změnám legislativy.

 

Účastníkům nabízíme publikaci FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 4/2020, 112 stran, CD-R s přílohami, cena 280 Kč).

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

  • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
  • soubor pracovního materiálu
  • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení MŠMT.

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box