Nespecifické poruchy chování
Číslo akreditace MŠMT 12872/2018-1-567

21.9.2021

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 21.9.2021 / 09:00 - 14:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: PaedDr. Zdeněk MARTÍNEK Cena: 1490 Kč Var. symbol: 249

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Cílem programu bude přiblížit pedagogickým pracovníkům  základní příčiny vzniku rizikového chování dětí a mládeže, Frekventanti kurzu se dále naučí poznat základní disociální, asociální a antisociální poruchy chování a dále jak přistupovat k dětem s výše uvedenými poruchami chování a jak účinně spolupracovat s odborníky na tuto problematiku. Seznámí se s antisociální poruchou chování neboli poruchou chování s protispolečenskými rysy, opoziční poruchou chování, autoagresí ve formě sebepoškozování – jejími typy a druhy, dále bude vysvětlen pojem pravá a nepravá krádež. Nedílnou součástí bude spojení výše uvedených poruch se syndromem CAN.

 

Obsah:

Téma semináře bude zasazeno do širších a aktuálních souvislostí chování mládeže, které považujeme různou měrou za rizikové. Zohledněny budou i celospolečenské souvislosti. Zaměříme se na pojmy – negativní společenské jevy, asociální chování, sociálně patologické jevy a míra rizikovosti těchto jevů v prostředí školy, společnosti ad. Vymezíme pojem rezilience-ozdravění v rámci sociální patologie. Budeme se zabývat zvýšeně rizikovými dětmi – ADHD jako jedna z příčin budoucího rizikového chování dítěte, nechtěné děti, děti z rozvrácených manželství apod.. Nastíníme různé rizikové situace.

  • rozdíl specifické poruchy chování x nespecifické poruchy chování
  • opoziční porucha chování – její základní projevy, spouštěče opoziční poruchy chování, následky opoziční poruchy chování v dospělém věku
  • lhaní – rozlišení bájné lži, smyšlenky a pravé lži, vývoj těchto tří kategorií u dítěte, projevy pravé lži, spouštěče pravé lži ve spojení s výchovným prostředím jedince
  • krádeže – rozdíl pravá krádež x nepravá krádež, krádeže v souvislosti se zanedbáváním dítěte, spouštěče pravých krádeží, vliv party na pravou krádež u nestabilního dítěte, následky v chování v dospělém věku
  • záškoláctví jako jedna z nejčastějších forem nespecifické poruchy chování, rozdíl impulzivní záškoláctví x promyšlené záškoláctví, spouštěče záškoláctví u dítěte, vliv rodiny, party, školního kolektivu na záškoláctví, možnosti řešení
  • útěky a toulky – rozdíl útěk x toulka, rodinné výchovné styly vedoucí k útěkům a toulkám, škola jako možný spouštěč útěků a toulek, následky útěků a toulek v dospělém věku, útěky a toulky ve spojitosti s účastenstvím v patologických partách
  • porucha chování s protispolečenskými rysy – základní projevy, spouštěče poruchy chování s protispolečenskými rysy, rodinné výchovné styly u této poruchy, možnosti budoucího kriminálního chování u jedinců s poruchou chování s protispolečenskými rysy

Partneři