Kraj a obec v pozici plátce DPH

Kraj a obec v pozici plátce DPH

Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Lydie Musilová


Vydavatelství: PARIS, 6/2018, 2. vydání platné pro rok 2022, 596 stran Cena: 580Kč (+ manipulační náklady)

Objednat

Popis publikace

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k  1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na připravované změny v oblasti DPH, které se týkají ÚSC a jejíž účinnost se předpokládá od 1. 1. 2019.

Autorky publikace soustředily pozornost na uplatnění DPH v praxi obcí, měst a krajů, přičemž jejich snahou bylo využít vlastních profesních zkušeností v této komplikované daňové oblasti pro praktickou aplikaci DPH u výše jmenovaných subjektů a upozornit na časté chyby a omyly, které se v praxi územních samosprávných celků při uplatňování DPH vyskytují.

Jednotlivé kapitoly jsou v rámci 2. vydání aktualizovány na právní stav platný k datu vydání publikace.

Původní kapitoly publikace jsou doplněny o nové praktické příklady, obsahují vzory smluvních ujednání a vzory úprav ve vnitřních předpisech ÚSC ve vazbě na DPH.  Nově je publikace doplněna o výklad k vyplnění kontrolního hlášení a dále o příklady, které postihují nejčastější situace při prodeji pozemků, se kterými se ÚSC v praxi často setkávají. V rámci aktualizovaného vydání jsou doplněny dvě nové kapitoly postihující sociální služby a přeshraniční plnění se zaměřením na vybrané situace z praxe ÚSC.

Aktualizované vydání publikace je vhodnou metodickou pomůckou při rozhodovacích procesech v oblasti DPH u obcí, měst a krajů, a to jak pro začínající plátce, tak i pro současné plátce, z nichž mnozí se s problematikou DPH potýkají již od roku 2009.

Publikace je určena nejen pracovníkům ekonomických úseků, ale i úseků správy majetku, a v neposlední řadě i starostům a tajemníkům měst a obcí.

Publikace se podrobně věnuje této problematice:

  • předmět DPH ( plnění, která nejsou předmětem DPH – např. přeúčtování nákladů, dotace, plnění zdanitelná a osvobozena od daně )  • základ daně a výpočet daně, oprava základu daněpovinnost přiznat daň ( zpřesnění úpravy u záloh, změny při  stanovení DUZP)• sazby DPH  • nárok na odpočet DPH ( krácení a poměrování nároku na odpočet s příklady, vyrovnání a úprava odpočtu, manka a  škody) • daňové doklady •ručení za daň ( smluvní ujednání a vzory úprav ve vnitřním předpise) • oblast stavebních prací (sazby daně a režim přenesení daně) – režim přenesení daně (vazba na výkon veřejné správy a ručení za daň) • nájemní vztahy a související služby (typy nájemních vztahů, režim dílčích plnění, vzory smluvních ujednání, zálohy a vyúčtování služeb souvisejících s nájmem, vzory daňových dokladů) • prodej nemovitého a movitého majetku (příklady na posuzování stavebních pozemků), ) • vklad majetku (nemovitých věcí, movitého majetku) • věcná břemena (stanovení dne uskutečnění plnění po 1. 7. 2017, vzory smluvních ujednání ) • odpadové hospodaření (komunální odpad, odpad podnikatelů) • hospodaření s lesy (nájemní a pachtovní smlouvy, prodej dřeva, nárok na odpočet) • provoz kulturních a sportovních zařízení • stravovací a ubytovací služby •  provozování vodovodů   a kanalizací (formy provozování, sazby, nárok na odpočet, dotace ) • finanční činnosti •  sociální pomocskupina pro účely DPH ( registrace skupiny, přeshraniční plnění, atd.

Dodatky publikace

Objednávka publikace

Partneři